พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 4

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 5

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับถ้อยคำของข้าพระองคEขอทรงพิจารณาเสียงคร่ำครวญของข้าพระองคEP>

2

ข้าแต่พระบรมกษัตริยEละพระเจ้าของข้าพระองคEขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEะอธิษฐานทูลต่อพระองคEP>

3

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEในเวลาเช้าพระองคEะทรงสดับเสียงของข้าพระองคEในเวลาเช้าข้าพระองคEะเตรียมคำอธิษฐานทูลต่อพระองคEละเฝ้าคอยดูอยูEP>

4

ด้วยว่าพระองคEิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปีติยินดีในความชั่ว ความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองคEP>

5

คนโง่เขลาจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองคEพระองคEรงเกลียดชังผู้กระทำความชั่วช้าทั้งสิ้น

6

พระองคEะทรงทำลายผู้ที่พูดมุสา พระเยโฮวาหEะทรงสะอิดสะเอียนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

7

แต่โดยความเมตตาอันบริบูรณEองพระองคE้าพระองคEะเข้าไปในพระนิเวศของพระองคEข้าพระองคEะนมัสการตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิEองพระองคEด้วยความยำเกรงพระองคEP>

8

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเนื่องด้วยพวกศัตรูของข้าพระองคEขอทรงนำข้าพระองคEปโดยความชอบธรรมของพระองคEขอทรงโปรดทำทางซึ่งข้าพระองคEดินนั้นให้ราบรื่น

9

เพราะในปากของเขาเหล่านั้นไม่มีความสัตยEื่อ จิตใจของเขาก็คือความชั่วร้าย ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยูEเขาประจบสอพลอด้วยลิ้นของเขา

10

โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทำลายพวกเขา และให้เขาทั้งหลายล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเอง เหตุการละเมิดเป็นอันมากนั้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่องจากเขาทั้งหลายได้กบฏต่อพระองคEP>

11

แต่ให้คนทั้งปวงที่วางใจในพระองคEั้นเปรมปรีดิEให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะพระองคEรงป้องกันเขาไวEให้คนที่รักพระนามของพระองคEรีดาปราโมทยEยู่ในพระองคEP>

12

ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพราะพระองคEะทรงอำนวยพระพรแก่คนชอบธรรม พระองคEะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา

เพลงสดุดี / Psalms 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com