พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 1

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 2

1

เหตุใดชนต่างชาติจึงกระทำโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชนEP>

2

บรรดากษัตริยEห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเยโฮวาหEละผู้รับการเจิมของพระองคEกล่าวว่า

3

"ให้เราระเบิดสายแอกของเขาให้ขาดสะบั้น และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา"

4

พระองคEู้ประทับในสวรรคEะทรงพระสรวล องคEระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้น

5

แล้วพระองคEะตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธ และกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกริ้วของพระองคEตรัสว่า

6

"เราได้ตั้งกษัตริยEองเราไว้แล้วบนศิโยน ภูเขาอันบริสุทธิEองเรา"

7

ข้าพเจ้าจะประกาศพระดำรัสของพระองคEพระเยโฮวาหEับสั่งกับข้าพเจ้าว่า "เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว

8

จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิEองเจ้า

9

เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างหม้อ"

10

เพราะฉะนั้นบัดนีEโอ ข้าแต่กษัตริยEั้งหลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลก จงรับคำเตือนเถิด

11

จงปรนนิบัติพระเยโฮวาหE้วยความยำเกรง และจงเกษมเปรมปรีดิE้วยตัวสั่น

12

จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกว่าพระองคEะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางนั้น เพราะพระพิโรธของพระองคEั้นจุดให้ลุกได้รวดเร็ว ความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้วางใจในพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com