พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 42

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 1

1

ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

2

แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาหEเขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองคEั้งกลางวันและกลางคืน

3

เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น

4

คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป

5

เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงการพิพากษา หรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม

6

เพราะพระเยโฮวาหEรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

เพลงสดุดี / Psalms 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com