พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 41

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 42

1

แล้วโยบทูลพระเยโฮวาหE่า

2

"ข้าพระองคEราบแล้วว่า พระองคEรงกระทำทุกสิ่งไดEและพระประสงคEองพระองคEะไม่หดหู่ไปได้เลย

3

`นี่ใครหนอที่ซ่อนคำปรึกษาด้วยไร้ความรูE เพราะฉะนั้น ข้าพระองคEึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองคEม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองคEซึ่งข้าพระองคEม่ทราบ

4

`ฟังซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา'

5

ข้าพระองคEคยได้ยินถึงพระองคE้วยหู แต่บัดนี้ตาของข้าพระองคEห็นพระองคEP>

6

ฉะนั้นข้าพระองคEึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้า"

7

เมื่อพระเยโฮวาหEรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้ว พระเยโฮวาหEรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่า "ความพิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทั้งสองของเจ้า เพราะเจ้ามิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด

8

เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับเจ้าทั้งหลาย และโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทำกับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด"

9

ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชูอาหEและโศฟารEาวนาอาเมหEได้ไปกระทำตามที่พระเยโฮวาหEรัสสั่ง และพระเยโฮวาหEรงยอมรับโยบ

10

และพระเยโฮวาหEรงให้โยบกลับสู่สภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่าน และพระเยโฮวาหEระทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อน

11

และบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทั้งหลายสำแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาหEรงนำมาเหนือท่าน และต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับแหวนทองคำวงหนึ่งแก่ท่าน

12

และพระเยโฮวาหEรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบั้นต้นของท่าน และท่านมีแกะหนึ่งหมื่นสี่พัน อูฐหกพัน วัวผู้พันคูEและลาตัวเมียหนึ่งพัน

13

ท่านมีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคนด้วย

14

และท่านเรียกชื่อคนแรกว่า เยมีมาหEและชื่อคนที่สอง เคสิยาหEและชื่อคนที่สาม เคเรนหัปปุค

15

และในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้องชายของเธอ

16

ต่อจากนี้ไป โยบมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งร้อยสี่สิบปี และได้เห็นบุตรชายของท่าน หลานเหลนของท่านสี่ชั่วอายุ

17

และโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่หง่อมทีเดียว

เพลงสดุดี / Psalms 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com