พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 39

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 40

1

และพระเยโฮวาหEรัสกับโยบว่า

2

"คนมักติจะโต้แย้งกับองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEรือ เขาผู้โต้แย้งกับพระเจ้า ขอให้เขาตอบหน่อยเถอะ"

3

แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาหE่า

4

"ดูเถิด ข้าพระองคEี้ก็กระจิริด จะทูลพระองคE่ากระไรไดEข้าพระองคEอามือปิดปาก

5

ข้าพระองคEด้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้ว และจะไม่กราบทูลอีก สองครั้งแล้ว แต่ข้าพระองคEะไม่ทูลต่อไป"

6

แล้วพระเยโฮวาหEรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนว่า

7

"จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชายหน่อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา

8

เจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือ เจ้าจะหาว่าเราผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือ

9

เจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือ และเจ้าทำเสียงกัมปนาทเหมือนเสียงของพระองคEด้หรือ

10

จงเอาความโอ่อ่าตระการและความสง่าผ่าเผยประดับตัว จงเอาสง่าราศีและความสง่างามห่มตัว

11

เทความกริ้วที่ล้นของเจ้านั้นออกมา จงดูทุกคนที่เย่อหยิ่ง และทำให้เขาตกต่ำลง

12

จงดูทุกคนที่เย่อหยิ่งและดึงเขาลงมา และเหยียบคนชั่วไว้ตรงที่ที่เขายืนอยู่นั้น

13

ซ่อนเขาไว้ในผงคลีด้วยกัน มัดหน้าของเขาไว้ด้วยกันในโลกบาดาล

14

แล้วเราเองจะยอมรับว่า มือขวาของเจ้าสามารถช่วยเจ้าไดEP>

15

ดูเบเฮโมทเถิด ซึ่งเราได้สร้างอย่างที่เราได้สร้างเจ้า มันกินหญ้าเหมือนวัว

16

ดูเถิด กำลังของมันอยู่ในเอว และฤทธิEองมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้อง

17

มันขยับหางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดารEเอ็นโคนขาของมันก็สานเข้าด้วยกัน

18

กระดูกของมันเหมือนท่อนทองสัมฤทธิEและกระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก

19

มันเป็นพระราชกิจชิ้นที่สำคัญของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมันนำดาบมาใหEP>

20

ภูเขาผลิตอาหารให้มันแนEเป็นที่ที่สัตวE่าทุ่งทุกชนิดเล่น

21

มันนอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา ในเพิงอ้อและในบึง

22

ต้นไม้ที่มีร่มเงาเป็นเงาคลุมมัน ต้นหลิวแห่งธารน้ำล้อมมันไวEP>

23

ดูเถิด มันดื่มแม่น้ำจนหมดและไม่รีบหนีไป มันวางใจว่าจะดูดแม่น้ำจอรEดนเข้าใส่ปากมัน

24

มันจ้องตาดูแม่น้ำ จมูกมันทะลุผ่านบ่วงทั้งหลายไดE

โยบ / Job 41

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com