พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 32

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 33

1

"ท่านโยบเจ้าข้า อย่างไรก็ตามขอฟังคำของข้าพเจ้า และฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของข้าพเจ้า

2

ดูเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าได้อ้าปาก ลิ้นภายในปากของข้าพเจ้าก็พูด

3

ถ้อยคำของข้าพเจ้าสำแดงความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจ และริมฝีปากของข้าพเจ้าจะกล่าวความรู้อย่างจริงใจ

4

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEด้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า

5

ถ้าท่านตอบข้าพเจ้าไดEก็ตอบซี จงลำดับถ้อยคำของท่านต่อหน้าข้าพเจ้า เชิญเถอะ

6

ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่อย่างท่านตรงพระพักตรEระเจ้า พระองคEรงปั้นข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน

7

ดูเถิด อย่าให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทำให้ท่านตกใจ ข้าพเจ้าจะไม่ชักชวนท่านหนักเกินไป

8

แน่ละ ท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟัง และข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านว่า

9

`ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิEไม่มีความชั่วช้าในข้าพเจ้าเลย

10

ดูเถิด พระองคEรงหาเรื่องกับข้าพเจ้า พระองคEรงนับว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับพระองคEP>

11

พระองคEรงเอาเท้าของข้าพเจ้าใส่ขื่อไวEและทรงเฝ้าดูทางของข้าพเจ้าทั้งสิ้น'

12

ดูเถิด ในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน พระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษยEP>

13

ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองคEเพราะพระองคEม่ทรงรายงานเรื่องพระราชกิจใดๆของพระองคEลย

14

เพราะพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่ง เออ สองครั้ง แต่มนุษยEม่หยั่งรู้ไดEP>

15

ในความฝัน ในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิท เมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขา

16

แล้วพระองคEรงเบิกหูของมนุษยEและทรงประทับตราคำสั่งสอนของเขาไวEP>

17

เพื่อว่าพระองคEะได้หันให้มนุษยEลับจากเป้าหมายของเขา และตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษยEP>

18

พระองคEรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตาย และยึดชีวิตของเขาไว้จากการที่จะพินาศด้วยดาบ

19

มนุษยEังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วย และด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสในกระดูกต่างๆของเขา

20

ชีวิตของเขาจึงได้เบื่ออาหาร และจิตใจจึงได้เบื่ออาหารโอชะ

21

เนื้อของเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่เห็น กระดูกของเขาซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็โผล่ออกมา

22

เออ วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย และชีวิตของเขาใกล้ผู้ที่นำความตายมา

23

ถ้ามีผู้ส่งข่าวผู้หนึ่งมาเพื่อเขาเป็นล่าม หนึ่งในพันเพื่อแถลงแก่มนุษยE่าอะไรถูกเพื่อเขา

24

และผู้ส่งข่าวนั้นกรุณาเขา ทูลว่า `ขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตาย ข้าพระองคEบค่าไถ่แล้ว

25

เนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็ก ขอให้เขากลับไปสู่กำลังเหมือนเมื่อยังหนุ่ม'

26

เขาจึงจะอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระองคEะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเห็นพระพักตรEระองคE้วยความชื่นบาน แล้วพระองคEะทรงให้มนุษยEลับสู่สภาพความชอบธรรม

27

พระองคEรงทอดพระเนตรมนุษยEและถ้าผู้ใดกล่าวว่า `ข้าบาปแล้ว และเห็นผิดเป็นชอบ และมิได้เป็นประโยชนEะไรแก่ข้า'

28

พระองคEะทรงไถ่จิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดนคนตาย และชีวิตของเขาจะเห็นความสว่าง

29

ดูเถิด พระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษยE่อยๆหลายครั้ง

30

เพื่อจะนำจิตวิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย เพื่อให้เขาแจ่มแจ้งขึ้นด้วยความสว่างแห่งผู้ทรงมีชีวิต

31

โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตั้งใจฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพเจ้าจะพูด

32

ถ้าท่านมีอะไรพูดก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะ เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้คดีให้ท่าน

33

ถ้าหาไม่ก็ขอฟังข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่าน"

โยบ / Job 34

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com