พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 30

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 31

1

"ข้าได้กระทำพันธสัญญากับนัยนEาของข้า แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร

2

อะไรจะเป็นส่วนของข้าจากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEณ ที่สูง

3

มิใช่ภยันตรายสำหรับคนชั่ว และภัยพิบัติสำหรับคนที่กระทำความชั่วช้าดอกหรือ

4

พระองคEิทรงเห็นทางที่ข้าไป และนับฝีก้าวของข้าดอกหรือ

5

ถ้าข้าได้ดำเนินไปกับความไร้สาระ และเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวง

6

ก็ขอให้เอาข้าชั่งด้วยตราชูเที่ยงตรง และขอพระเจ้าทรงทราบความซื่อสัตยEองข้า

7

ถ้าย่างเท้าของข้าหันออกไปจากทาง และจิตใจของข้าไปตามนัยนEาของข้า และถ้าด่างพร้อยใดๆเกาะติดมือข้า

8

ก็ขอให้ข้าหว่าน และให้คนอื่นกิน และขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป

9

ถ้าใจของข้าถูกล่อชวนไปหาผู้หญิง และข้าได้ซุ่มอยู่ที่ประตูเพื่อนบ้านของข้า

10

แล้วก็ขอให้ภรรยาของข้าโม่แป้งให้คนอื่น และให้คนอื่นโน้มทับนาง

11

เพราะนั่นเป็นความผิดที่ร้ายกาจ และเป็นความชั่วช้าที่ผู้พิพากษาต้องปรับโทษ

12

เพราะนั่นจะเป็นไฟผลาญให้ไปถึงแดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิ่มพูนทั้งปวงของข้า

13

ถ้าข้าดูถูกเรื่องของทาสหรือทาสหญิงของข้า เมื่อเขานำมาร้องทุกขE่อข้า

14

เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้น แล้วข้าจะทำอะไรไดEเมื่อพระองคEรงสอบถาม ข้าจะทูลตอบพระองคEย่างไร

15

พระองคEู้ทรงสร้างข้าในครรภEมิได้ทรงสร้างเขาหรือ มิใช่พระองคEงคEดียวเท่านั้นหรือ ที่ทรงสร้างเราทั้งสองในครรภEP>

16

ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ยวสิ่งใดๆที่คนยากจนอยากไดEหรือได้กระทำให้นัยนEาของหญิงม่ายมองเสียเปล่า

17

หรือข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ลำพัง และคนกำพร้าพ่อไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารนั้นด้วย

18

(เพราะตั้งแต่เด็กมา เขาเติบโตขึ้นกับข้า อย่างอยู่กับพ่อ และข้าได้เป็นผู้แนะนำเธอตั้งแต่ครรภEารดาของข้า)

19

ถ้าข้าเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือเห็นคนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย

20

ถ้าบั้นเอวของเขามิได้อวยพรแก่ข้า และถ้าเขามิได้อบอุ่นด้วยขนแกะของข้า

21

ถ้าข้ายกมือขึ้นแตะต้องคนกำพร้าพ่อเพราะข้าเห็นความสนับสนุนที่ประตูเมือง

22

แล้วก็ให้กระดูกไหปลาร้าหลุดจากบ่าของข้า และให้แขนของข้าหักหลุดจากข้อต่อเสียเถิด

23

เพราะข้าสยดสยองด้วยภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุความโอ่อ่าตระการของพระองคEข้าทำอะไรไม่ไดEP>

24

ถ้าข้ากระทำให้ทองคำเป็นที่ไว้ใจหรือพูดกับทองคำเนื้อดีว่า `ท่านเป็นที่วางใจของข้า'

25

ถ้าข้าเปรมปรีดิEพราะสมบัติของข้ามากมาย หรือเพราะมือของข้าได้มามาก

26

หรือข้าเพ่งดวงอาทิตยEมื่อส่องแสง หรือดวงจันทรEมื่อเคลื่อนไปอย่างสง่า

27

และจิตใจของข้าถูกล่อชวนอยู่อย่างลับEและปากของข้าจุบมือของข้า

28

นี่เป็นความชั่วช้าด้วยที่ผู้พิพากษาจะต้องปรับโทษ เพราะข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน

29

ถ้าข้าเปรมปรีดิEมื่อผู้ที่เกลียดชังข้านั้นพินาศ หรือลิงโลดเมื่อเหตุร้ายมาทันเขา

30

ข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาปไปโดยขอชีวิตของเขาด้วยคำสาปแช่ง

31

ถ้าคนแห่งเต็นทEองข้ามิได้กล่าวว่า `โอ ยังมีใครที่ไหนที่กินเนื้อของนายไม่อิ่ม'

32

คนต่างถิ่นมิได้พักอยู่ในถนน ข้าเปิดประตูให้แก่คนเดินทาง

33

ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของข้าอย่างอาดัม ด้วยซ่อนความชั่วช้าของข้าไว้ในอกของข้า

34

เพราะข้ากลัวมวลชนและกลัวที่ครอบครัวต่างๆจะเหยียดหยามข้า ข้าจึงนิ่งเสีย ไม่ออกไปพ้นประตูบ้าน

35

โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ่งฟังข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ ขอองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEอบข้า ข้าอยากได้คำสำนวนฟ้องข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้น

36

ข้าจะใส่บ่าแบกไปแน่ทีเดียว ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ

37

ข้าจะแจ้งจำนวนฝีก้าวของข้าแก่พระองคEข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองคEย่างเป็นเจ้านาย

38

ถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั้นร้องไห้ด้วยกัน

39

ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วยมิได้เสียเงิน และกระทำให้เจ้าของที่ดินเดิมนั้นเสียชีวิต

40

ก็ขอให้มีต้นผักหนามงอกแทนข้าวสาลี และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบารEลยE จบถ้อยคำของโยบ

โยบ / Job 32

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com