พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 28

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 29

1

แล้วโยบก็กล่าวกลอนภาษิตของท่านอีกว่า

2

"โอ ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่ละเดือนที่ผ่านไป อย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษE้า

3

เมื่อประทีปของพระองคE่องเหนือศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองคEP>

4

อย่างข้าเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นอยูEเมื่อความลึกลับแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือเต็นทEองข้า

5

เมื่อองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEังอยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า

6

เมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหินเทธารน้ำมันออกให้ข้า

7

เมื่อข้าออกมายังประตูเมือง เมื่อข้าเตรียมที่นั่งของข้าที่ถนน

8

คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไป คนสูงอายุลุกขึ้นยืน

9

เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไวEP>

10

เสียงของขุนนางก็สงบลง และลิ้นของเขาก็เกาะติดเพดานปาก

11

เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่างก็ว่าข้าเป็นสุข และเมื่อตาดู ก็ยกย่องข้า

12

เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่ร้องให้ช่วย และเด็กกำพร้าพ่อที่ไม่มีใครอุปถัมภEขา

13

พรของคนที่จวนพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

14

ข้าสวมความชอบธรรม และมันก็ห่อหุ้มข้าไวEความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะ

15

ข้าเป็นนัยนEาให้คนตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย

16

ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรื่องของผู้ที่ข้าไม้รู้จัก

17

ข้าหักขากรรไกรของคนชั่ว และได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขา

18

แล้วข้าคิดว่า `ข้าจะตายในรังของข้า และข้าจะทวีวันเวลาของข้าอย่างทราย

19

รากของข้าจะแผ่ไปถึงน้ำ มีน้ำค้างบนกิ่งของข้าตลอดคืน

20

สง่าราศีของข้าสดชื่นอยู่กับข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมออยู่ในมือข้า'

21

คนทั้งหลายเงี่ยหูฟังข้าและคอยอยูEและเงียบอยู่ฟังคำปรึกษาของข้า

22

หลังจากที่ข้าพูดแล้ว เขาก็ไม่พูดอีกเลย และคำของข้าก็กลั่นลงมาเหนือเขา

23

เขาคอยข้าเหมือนคอยฝน เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดู

24

ถ้าข้าหัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทำให้หม่นหมองลง

25

ข้าเลือกทางให้เขา และนั่งเป็นหัวหน้า และอยู่อย่างกษัตริยE่ามกลางกองทหาร อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่คร่ำครวญ"

โยบ / Job 30

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com