พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 27

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 28

1

"แน่ละ ต้องมีเหมืองสำหรับแร่เงิน และมีที่สำหรับทองคำที่เขาถลุง

2

เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน และถลุงทองสัมฤทธิEากแร่ดิบ

3

มนุษยEำจัดความมืด และค้นหาไปยังเขตไกลที่สุด ค้นแร่ดิบในที่มืดครึ้มและเงามัจจุราช

4

เขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยูEคนสัญจรไปมาลืมเขาแล้ว เขาแขวนอยู่แกว่งไปแกว่งมาไกลจากฝูงคน

5

ฝ่ายแผ่นดินนั้นมีอาหารออกมา แต่ภายใต้ก็คว่ำอย่างถูกไฟไหมEP>

6

ก้อนหินของที่นั่นเป็นที่อยู่ของพลอยไพทูรยEและมันมีผงทองคำ

7

ทางนั้นไม่มีเหยี่ยวรูEและไม่มีตาเหยี่ยวดำมองเห็น

8

ลูกสิงโตไม่เคยเดินที่นั่น สิงโตดุร้ายไม่ผ่านมาที่นั่น

9

คนยื่นมือที่หินแข็ง และทำลายภูเขาลงถึงราก

10

เขาขุดลำรางไว้ในหิน และตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่าง

11

เขากันตาน้ำไวEเพื่อมิให้มีน้ำย้อย และสิ่งที่ปิดบังไวEเขานำมาให้แจ้ง

12

แต่จะพบพระปัญญาที่ไหน และที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหน

13

มนุษยEม่รู้จักค่าของพระปัญญา และในแผ่นดินของคนเป็นก็หาไม่พบ

14

บาดาลพูดว่า `ที่ข้าไม่มี' และทะเลกล่าวว่า `ไม่อยู่กับข้า'

15

จะเอาทองคำซื้อก็ไม่ไดEและจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ไดEP>

16

จะตีราคาเป็นทองคำโอฟีรE็ไม่ไดEหรือเป็นพลอยสีน้ำข้าวประเสริฐหรือพลอยไพทูรยE็ไม่ไดEP>

17

จะเทียบเท่าทองคำและแก้วผลึกก็ไม่ไดEหรือจะแลกกับเครื่องทองคำเนื้อดีก็ไม่ไดEP>

18

อย่าเอ่ยถึงหินปะการังและไข่มุกเลย ค่าของพระปัญญาสูงกว่ามุกดา

19

บุษราคัมแห่งเมืองเอธิโอเปีย ก็เปรียบกับพระปัญญาไม่ไดEหรือจะตีราคาเป็นทองคำบริสุทธิE็ไม่ไดEP>

20

ดังนั้นพระปัญญามาจากไหนเล่า และที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหน

21

เป็นสิ่งที่ซ่อนพ้นจากตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง และปิดบังไว้จากนกในอากาศ

22

แดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่า `เราได้ยินเสียงลือเรื่องพระปัญญากับหูของเรา'

23

พระเจ้าทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั้น และพระองคEรงทราบที่อยู่ของพระปัญญาด้วย

24

เพราะพระองคEอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และทรงเห็นทุกสิ่งที่ใต้ฟ้าสวรรคEP>

25

ในเมื่อพระองคEรงกำหนดน้ำหนักให้แก่ลม และทรงกะน้ำด้วยเครื่องตวง

26

เมื่อพระองคEรงสร้างกฎให้ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า

27

แล้วพระองคEอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัย

28

และพระองคEรัสกับมนุษยE่า `ดูเถิด ความยำเกรงองคEระผู้เป็นเจ้า นั่นแหละคือพระปัญญา และที่จะหันจากความชั่ว คือความเข้าใจ'"

โยบ / Job 29

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com