พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 24

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 25

1

แล้วบิลดัดคนชูอาหEอบว่า

2

"พระเจ้าทรงอำนาจในการครอบครองและทรงให้ยำเกรงพระองคEทรงกระทำสันติภาพในสวรรคEบื้องสูงของพระองคEP>

3

กองทัพของพระองคEีจำนวนหรือ ความสว่างของพระองคEิได้ส่องมาเหนือผู้ใดบ้าง

4

แล้วมนุษยEะชอบธรรมต่อพระพักตรEระเจ้าได้อย่างไร คนที่เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อย่างไร

5

ดูเถิด ถึงแม้ดวงจันทรE็ไม่มีความสุกใส และดวงดาวก็ไม่บริสุทธิEนสายพระเนตรของพระองคEP>

6

มนุษยEะยิ่งสะอาดน้อยกว่านั้นเท่าใด ผู้เป็นเพียงตัวดักแดEและบุตรของมนุษยEล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน"

โยบ / Job 26

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com