พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 21

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 22

1

แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า

2

"คนจะเป็นประโยชนEะไรแก่พระเจ้าได้หรือ แน่ละ ผู้ใดฉลาดก็เป็นประโยชนEก่ตนเองต่างหาก

3

ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็นที่พอพระทัยแก่องคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEรือ หรือถ้าทางทั้งหลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชนEะไรแก่พระองคEP>

4

พระองคEะทรงติเตียนท่านเพราะยำเกรงหรือ พระองคEะทรงสู้ความกับท่านหรือ

5

ความชั่วของท่านใหญ่โตมิใช่หรือ ความชั่วช้าของท่านไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่หรือ

6

เพราะท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าEและริบเสื้อผ้าของคนที่เปลือยกาย

7

ท่านมิได้ให้น้ำแก่คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ยวขนมปังไว้มิให้คนที่หิว

8

คนที่มีอำนาจใหญ่โตย่อมได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิEและคนที่มีหน้ามีตาก็ได้เข้าอาศัยอยูEP>

9

ท่านไล่แม่ม่ายออกไปมือเปล่า และแขนของลูกกำพร้าพ่อก็หัก

10

เพราะฉะนั้นกับดักอยู่รอบท่าน และความสยดสยองอันฉับพลันก็ท่วมทับท่าน

11

หรือความมืดจนท่านไม่เห็นอะไร และน้ำที่ท่วมก็คลุมท่านไวEP>

12

พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยูEณ ที่สูงในฟ้าสวรรคEรือ ดูดาวที่สูงที่สุดเถิด มันสูงจริงEP>

13

เพราะฉะนั้นท่านว่า `พระเจ้าทรงรู้อะไร พระองคEะทรงทะลุเมฆมืดทึบไปพิพากษาได้หรือ

14

เมฆทึบคลุมพระองคEวEพระองคEรงมองอะไรไม่เห็น และพระองคEรงดำเนินโดยรอบบนพื้นฟ้า'

15

ท่านมุ่งไปทางเก่าหรือ ซึ่งคนชั่วเคยดำเนินนั้น

16

ผู้ถูกฉวยเอาไปก่อนเวลากำหนดของเขา รากฐานของเขาถูกไหลล้นไปด้วยน้ำท่วม

17

ผู้ทูลพระเจ้าว่า `ขอทรงไปจากข้าทั้งหลาย' และ `องคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEะทรงช่วยเขาทั้งหลายไดE

18

แต่พระองคEรงให้เรือนของเขาเต็มด้วยของดี แต่คำปรึกษาของคนชั่วห่างไกลจากข้า

19

คนชอบธรรมเห็นและยินดี คนไร้ผิดหัวเราะเยาะ

20

ในขณะที่ทรัพยEมบัติของเราไม่ถูกตัดขาด แต่ของที่เหลือนั้นไฟก็เผาเสีย

21

จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติ ดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน

22

ขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐEองพระองคEและเก็บพระวจนะของพระองคEว้ในใจของท่าน

23

ถ้าท่านกลับมายังองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEท่านจะเจริญและจะทิ้งความชั่วช้าให้ไกลจากเต็นทEองท่าน

24

ท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงคลีดิน และทองคำเมืองโอฟีรEว้เหมือนหินในลำธาร

25

และองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEะเป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมีเงินอย่างมากมาย

26

แล้วท่านจะปีติยินดีในองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEและเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า

27

ท่านจะอธิษฐานต่อพระองคEและพระองคEะทรงฟังท่าน และท่านจะทำตามคำปฏิญาณของท่าน

28

ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใด และเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงคEและจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน

29

เมื่อมนุษยEูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น และพระองคEรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด'

30

พระองคEรงช่วยเกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้น มันได้รับการช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน"

โยบ / Job 23

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com