พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 18

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 19

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"ท่านทั้งหลายจะทรมานจิตใจช้านานสักเท่าใด ทั้งทุบข้าเป็นชิ้นๆด้วยถ้อยคำ

3

ท่านทั้งหลายพูดสบประมาทข้าสิบหนแล้ว และที่ทำตัวเป็นคนแปลกหน้าต่อข้านั้นท่านก็ไม่อายเลย

4

ถ้าแม้ว่าข้าหลงทำผิดจริง ความผิดของข้าก็อยู่กับข้า

5

ถ้าท่านทั้งหลายจะผยองเพราะข้าจริง และใช้ความต่ำต้อยของข้าปรักปรำข้า

6

จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงคว่ำข้าลงแล้ว และได้ทรงเอาตาข่ายของพระองคE้อมข้าไวEP>

7

ดูเถิด ข้าร้องออกมาเพราะเหตุความทารุณ แต่ไม่มีใครฟัง ข้าร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความยุติธรรมที่ไหน

8

พระองคEรงก่อกำแพงกั้นทางข้าไวEข้าจึงข้ามไปไม่ไดEและพระองคEรงให้ทางของข้ามืดไป

9

พระองคEรงปลดสง่าราศีของข้าไปจากข้าเสีย และทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้า

10

พระองคEรงพังข้าลงเสียทุกด้านและข้าก็สิ้นไป พระองคEรงทึ้งความหวังของข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไมEP>

11

พระพิโรธของพระองคEลุ่งขึ้นใส่ข้า และทรงนับข้าว่าเป็นปรปักษEองพระองคEP>

12

กองทหารของพระองคEข้ามาพร้อมกัน เขาทั้งหลายก่อเชิงเทินต่อสู้ข้า และตั้งค่ายล้อมเต็นทEองข้า

13

พระองคEรงให้พี่น้องของข้าห่างไกลจากข้า ผู้ที่คุ้นเคยของข้าก็หันไปจากข้าเสีย

14

ญาติของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว

15

คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นับข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา

16

ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขาด้วยปากของข้า

17

ลมหายใจข้าเป็นที่ขยะแขยงแก่ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้อ้อนวอนเพื่อลูกๆที่บังเกิดแก่ข้าเอง

18

แม้เด็กๆดูหมิ่นข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็ว่าข้า

19

สหายสนิททั้งสิ้นของข้ารังเกียจข้า และคนเหล่านั้นที่ข้ารัก เขาหันหลังให้ข้า

20

กระดูกของข้าเกาะติดหนังและติดเนื้อของข้า และข้ารอดได้อย่างหวุดหวิด

21

โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด เพราะพระหัตถEองพระเจ้าได้แตะต้องข้า

22

ทำไมท่านทั้งหลายจึงข่มเหงข้าอย่างกับเป็นพระเจ้า ทำไมท่านไม่พอใจกับเนื้อของข้า

23

โอ ข้าอยากให้ถ้อยคำของข้าได้ถูกบันทึกไวEโอ ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนังสือ

24

ข้าอยากให้สลักไว้ในศิลาเป็นนิตยEด้วยปากกาเหล็กและตะกั่ว

25

แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนมEยูEและในที่สุดพระองคEะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก

26

และหลังจากตัวหนอนแห่งผิวหนังทำลายร่างกายนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า

27

ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยนEาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็อ่อนโหย

28

แต่ท่านทั้งหลายควรว่า `ทำไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อรากของเรื่องนั้นพบอยู่ในตัวเรา'

29

จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธนำโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา"

โยบ / Job 20

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com