พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 16

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 17

1

"ลมหายใจของข้าได้แตกดับ วันเวลาของข้าก็จบลง หลุมฝังศพพร้อมสำหรับข้าแล้ว

2

แน่ละ คนมักเยาะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่เอง และตาของข้าก็จ้องอยู่ที่การยั่วเย้าของเขา

3

`โปรดทรงวางประกันไว้สำหรับข้าพระองคEับพระองคEใครอยู่ที่นั่นที่จะให้ประกันสำหรับข้าพระองคEดEP>

4

เพราะพระองคEรงปิดใจของเขาทั้งหลายไว้จากความเข้าใจ ฉะนั้นพระองคEะไม่ทรงยกย่องเขา'

5

ผู้ที่กล่าวคำประจบประแจงแก่เพื่อนของเขา นัยนEาของลูกหลานของเขาจะมัวมืดไป

6

พระองคEรงกระทำให้ข้าเป็นคำครหาของชนชาติทั้งหลาย แต่ก่อนนั้นข้าเป็นเหมือนรำมะนา

7

นัยนEาของข้าได้มืดมัวไปด้วยความโศกสลด และอวัยวะทั้งสิ้นของข้าก็เหมือนกับเงา

8

คนเที่ยงธรรมก็จะตกตะลึงด้วยเรื่องนีEและคนไร้ผิดก็จะเร้าตัวขึ้นปรักปรำคนหน้าซื่อใจคด

9

คนชอบธรรมยังจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขา และผู้ที่มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นEP>

10

แต่พวกท่าน ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่พบคนที่มีปัญญาสักคนในพวกท่าน

11

วันของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็แตกหัก คือความคิดในใจของข้านั้น

12

เขาเหล่านั้นทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน ความสว่างนั้นก็สั้นเพราะเหตุความมืด

13

ถ้าข้ารอคอย แดนคนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้าได้กางที่นอนออกในความมืด

14

ข้าได้พูดกับความเปื่อยเน่าว่า `เจ้าเป็นพ่อของข้า' และพูดกับหนอนว่า `เจ้าเป็นแม่ของข้าและเป็นพี่สาวของข้า'

15

แล้วบัดนี้ความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่า ส่วนความหวังของข้านั้นใครจะเห็นไดEP>

16

ความหวังนั้นจะลงไปที่ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดิน"

โยบ / Job 18

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com