พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 8

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 9

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"จริงทีเดียว ข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้น แต่คนเราจะชอบธรรมจำเพาะพระพักตรEระเจ้าได้อย่างไร

3

ถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองคEในพันครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองคEม่ได้สักครั้งเดียว

4

พระองคEลาดอยู่ในพระทัย และพระกำลังก็แข็งแรง ผู้ใดเคยได้แข็งต่อพระองคEละเจริญขึ้นได้เล่า

5

พระองคEู้ทรงเคลื่อนภูเขา และภูเขาทั้งหลายก็ไม่รูEเมื่อพระองคEรงคว่ำมันเสียด้วยพระพิโรธของพระองคEP>

6

ผู้ทรงสั่นแผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมัน และเสาของมันก็สั่นสะเทือน

7

ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตยEและมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไวEP>

8

ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรคEอกแต่พระองคEดียว และทรงย่ำคลื่นของทะเล

9

ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเขEและหมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไกEและหมู่ดาวทิศใตEP>

10

ผู้ทรงกระทำมหกิจเหลือที่จะเข้าใจไดEและการมหัศจรรยEย่างนับไม่ถ้วน

11

ดูเถิด พระองคEรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองคEมEพระองคEรงเลยไป และข้าหาสังเกตเห็นไมEP>

12

ดูเถิด พระองคEรงฉวยไป ใครจะห้ามพระองคEดEใครจะทูลพระองคE่า `พระองคEรงกระทำอะไรนั่น'

13

ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหันพระพิโรธของพระองคEลับต่อพระองคEเหล่าสมุนของความอหังการต้องกราบอยูEP>

14

แล้วข้าจะตอบพระองคEด้อย่างไร จะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้ตอบพระองคEP>

15

แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองคEม่ไดEข้าจะต้องขอพระกรุณาต่อผู้พิพากษาของข้า

16

ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองคEและพระองคEรงตอบข้า ข้าจะไม่เชื่อว่าพระองคEรงฟังเสียงของข้า

17

เพราะพระองคEรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวีบาดแผลของข้าโดยไม่มีเหตุ

18

พระองคEะไม่ทรงให้ข้าหายใจไดEแต่เติมความขมขื่นให้ข้าเต็ม

19

ถ้าข้ากล่าวถึงกำลัง ดูเถิด พระองคEรงมีฤทธิEถ้าเป็นเรื่องการพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้ข้าสู้คดีไดEP>

20

ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้าอ้างว่าตัวดีรอบคอบ พระองคEะพิสูจนE่าข้าบกพร่อง

21

ถึงแม้ข้าดีรอบคอบ ข้าก็ไม่เข้าใจตัวข้าเอง ข้าจะเกลียดชีวิตของข้า

22

ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นข้าจึงว่า `พระองคEรงทำลายทั้งคนดีรอบคอบและคนชั่ว'

23

เมื่อภัยพิบัตินำความตายมาโดยฉับพลัน พระองคEรงเยาะเย้ยความลำบากยากเย็นของผู้ไร้ผิด

24

แผ่นดินโลกนี้ทรงมอบไว้ในมือของคนชั่ว พระองคEรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉัยโลก ถ้าไม่ใช่พระองคEแล้วใครเล่า

25

`วันทั้งหลายของข้าพระองคEร็วกว่านักวิ่ง มันพ้นไป มันไม่เห็นสิ่งดีอะไร

26

มันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ

27

ถ้าข้าพระองคE่า "ข้าจะลืมคำร้องทุกขEองข้า ข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสีย และเบิกบาน"

28

ข้าพระองคEกิดกลัวบรรดาความทุกขEองข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEราบว่าพระองคEะไม่ถือว่าข้าพระองคEร้ผิด

29

ถ้าข้าพระองคEั่วช้า ข้าพระองคEรากตรำเปล่าๆทำไม

30

ถ้าข้าพระองคEำระตัวของข้าพระองคE้วยน้ำจากหิมะ และล้างมือของข้าพระองคE้วยน้ำด่าง

31

พระองคEังจะทรงจุ่มข้าพระองคEงไปในบ่อ แม้เสื้อผ้าของข้าพระองคEะรังเกียจข้าพระองคE

32

พระองคEิใช่มนุษยEย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองคEซึ่งเราจะมาสู้คดีด้วยกัน

33

ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะวางมือบนเราทั้งสองไดEP>

34

ขอให้พระองคEรงนำไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครั่นคร้ามจากพระองคEระทำให้ข้ากลัวมาก

35

แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองคEแต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั้น"

โยบ / Job 10

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com