พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 4

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 5

1

"ร้องเรียกเดีEวนี้ซิ มีผู้ใดจะตอบท่าน ท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผู้ใด

2

แน่ละ ความโกรธฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่าคนเขลา

3

ข้าเคยเห็นคนโฉดหยั่งราก แต่ทันใดนั้นข้าก็แช่งที่อาศัยของเขา

4

บุตรของเขาห่างไกลจากความปลอดภัย เขาถูกบีบคั้นที่ประตูเมือง และไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้นไดEP>

5

ผลการเกี่ยวของเขาคนหิวก็กินเสีย แม้ส่วนที่เอาหนามสะไวEเขาก็เอาออกไป และคนกระหายก็หอบฮักๆติดตามความมั่งคั่งของเขา

6

เพราะความทุกขEจมิได้มาจากผงคลี หรือความยากลำบากงอกออกมาจากดิน

7

แต่มนุษยEกิดมาเพื่อแก่ความยากลำบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน

8

ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบเรื่องราวของข้ากับพระเจ้า

9

ผู้ทรงกระทำการใหญ่เหลือที่จะหยั่งรู้ไดEและการมหัศจรรยEย่างนับไม่ถ้วน

10

พระองคEระทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งน้ำมาบนไร่นา

11

พระองคEรงตั้งคนต่ำไว้บนที่สูง และบรรดาคนที่ไว้ทุกขE็ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัย

12

พระองคEรงขัดขวางอุบายของเจ้าเล่หEเพื่อมือของเขาจะได้ทำไม่สำเร็จ

13

พระองคEรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคำปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ้นลงโดยด่วน

14

เขาประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลำไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างกลางคืน

15

แต่พระองคEรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคนมีกำลัง

16

คนจนจึงมีความหวัง และความชั่วช้าก็ปิดปากของตน

17

ดูเถิด มนุษยEนใดที่พระเจ้าทรงติเตียนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEP>

18

เพราะพระองคEรงให้บาดเจ็บ แต่พระองคEรงพันแผลใหEพระองคEบยตี แต่พระหัตถEองพระองคEรงรักษา

19

พระองคEะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลำบากหกประการ เออ เจ็ดประการ จะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน

20

ในคราวกันดารอาหาร พระองคEะทรงไถ่ท่านออกจากความตาย และในการสงคราม จากอานุภาพของดาบ

21

จะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่ร้ายของลิ้น และจะไม่กลัวการทำลายเมื่อมันมาถึง

22

ท่านจะเยาะการทำลายและการกันดารอาหาร และจะไม่กลัวสัตวE่าดิน

23

ท่านจะพันธมิตรกับหินแห่งทุ่งนา และสัตวE่าทุ่งจะอยู่อย่างสันติกับท่าน

24

ท่านจะทราบว่าเต็นทEองท่านปลอดภัย และท่านจะไปพักในที่อาศัยของท่าน และจะไม่ทำความผิดบาป

25

ท่านจะทราบด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก

26

ท่านจะมาที่หลุมศพของท่านเมื่อแก่หง่อม อย่างฟ่อนข้าวที่นำมาสู่ลานตามฤดู

27

ดูเถิด นี่แหละ เป็นข้อที่เราตรองออกมาเป็นความจริง จงฟังและทราบ เพื่อประโยชนEองตนเถิด"

โยบ / Job 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com