พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอสรา / Ezra 7

เอสรา / Ezra

Return to Index

Chapter 8

1

ต่อไปนี้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และนี่เป็นสำมะโนครัวเชื้อสายของบรรดาผู้ที่ขึ้นไปกับข้าพเจ้าจากบาบิโลน ในรัชกาลกษัตริยEารทาเซอรEีส คือ

2

จากคนฟีเนหัสมี เกอรEชม จากคนอิธามารEี ดาเนียล จากคนดาวิดมี ฮัทธัช

3

จากคนเชคานิยาหEจากคนปาโรชมี เศคาริยาหEพร้อมกับท่านมีผู้ชายผู้ขึ้นทะเบียนไว้หนึ่งร้อยห้าสิบคน

4

จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอนัย บุตรชายเศ-ราหิยาหEพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยคน

5

จากคนเชคานิยาหEี บุตรชายของยาฮาซีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน

6

จากคนอาดีนมี เอเบด บุตรชายโยนาธาน พร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคน

7

จากคนเอลามมี เยชายาหEบุตรชายอาธาลิยาหEพร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน

8

จากคนเชฟาทิยาหEี เศบาดิยาหEบุตรชายมีคาเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน

9

จากคนโยอาบมี โอบาดีหEบุตรชายเยฮีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน

10

จากคนเชโลมิทมี บุตรชายของโยสิฟียาหEพร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยหกสิบคน

11

จากคนเบบัยมี เศคาริยาหEบุตรชายเบบัย พร้อมกับท่านมีผู้ชายยี่สิบแปดคน

12

จากคนอัสกาดมี โยฮานัน บุตรชายฮักคาทาน พร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยสิบคน

13

จากคนอาโดนีคัมมีผู้ที่มาทีหลัง นี่เป็นชื่อของเขาคือ เอลีเฟเลท เยอีเอลและเชไมยาหEพร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน

14

จากคนบิกวัยมี อุธัยและศับบูด พร้อมกับเขาทั้งสองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน

15

ข้าพเจ้าได้รวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามายังแม่น้ำที่ไหลไปสู่อาหะวา เราตั้งค่ายอยู่ที่นั่นสามวัน เมื่อข้าพเจ้าสำรวจดูประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้าไม่เห็นลูกหลานของเลวีที่นั่นเลย

16

แล้วข้าพเจ้าจึงให้ไปเรียกเอลีเยเซอรEอารีเอล เชไมยาหEเอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาหEและเมชุลลาม บุคคลชั้นหัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอลนาธัน ผู้เป็นคนมีความเข้าใจ

17

และส่งเขาด้วยคำสั่งไปยังท่านอิดโด บุคคลชั้นหัวหน้ายังสถานที่ที่ชื่อคาสิเฟีย คือให้บอกท่านอิดโดและพี่น้องของท่านผู้เป็นคนใช้ประจำพระวิหารที่สถานที่ที่ชื่อคาสิเฟียว่า ขอส่งผู้ปรนนิบัติสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายังเรา

18

และโดยพระหัตถEันทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเรา เขาได้นำคนที่มีความสุขุมมาให้เรา เป็นลูกหลานของมาหEีบุตรชายเลวี ผู้เป็นบุตรชายอิสราเอล ชื่อเชเรบิยาหEกับบุตรชายและญาติพี่น้อง รวมสิบแปดคน

19

ทั้งฮาชาบิยาหEละเยชายาหEลูกหลานของเมรารีกับญาติพี่น้องและบุตรชายของเขารวมยี่สิบคน

20

และคนใช้ประจำพระวิหาร ซึ่งดาวิดและข้าราชการของพระองคEด้จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อปรนนิบัติคนเลวี มีคนใช้ประจำพระวิหารสองร้อยยี่สิบคน บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นมีชื่อระบุไวEP>

21

แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่น คือที่แม่น้ำอาหะวา เพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตรEระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอันถูกต้องจากพระองคEสำหรับเรา ลูกหลานของเรา และข้าวของทั้งสิ้นของเรา

22

เพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและพลม้าจากกษัตริยEพื่อช่วยเราสู้ศัตรูตามทางของเรา ในเมื่อเราได้กราบทูลกษัตริยEล้วว่า "พระหัตถEองพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงพระองคEห้ยังผลดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองคE่อสู้คนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระองคE

23

เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนีEและพระองคEรงฟังเสียงร้องทูลของเรา

24

และข้าพเจ้าได้แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ เชเรบิยาหEฮาชาบิยาหEและพี่น้องสิบคนของเขาที่อยู่กับเขา

25

และข้าพเจ้าได้ชั่งเงิน และทองคำ และเครื่องใชEกับเครื่องบูชาสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรา มอบให้เขาทั้งหลายซึ่งกษัตริยEละที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองคEและคนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นได้ถวายไวEP>

26

ข้าพเจ้าได้ชั่งใส่มือของเขาเป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันตEและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินมีค่าหนึ่งร้อยตะลันตEและทองคำร้อยตะลันตEP>

27

ชามทองคำยี่สิบลูกมีค่าหนึ่งพันดาริค และเครื่องใช้ทองสัมฤทธิEนื้อละเอียดสุกใสสองลูกมีค่าเท่ากับทองคำ

28

และข้าพเจ้าบอกเขาว่า "ท่านทั้งหลายบริสุทธิE่อพระเยโฮวาหEและเครื่องใช้ก็บริสุทธิEและเงินกับทองคำเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย

29

จงเฝ้าดูแลไว้จนกว่าท่านชั่งสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพวกปุโรหิตใหญ่และคนเลวี และประมุขของบรรพบุรุษอิสราเอลในเยรูซาเล็ม ภายในห้องพระนิเวศของพระเยโฮวาหE

30

บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงินและทองคำที่ได้ชั่ง และเครื่องใชEเพื่อนำไปยังเยรูซาเล็ม ยังพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

31

และเราก็ออกจากแม่น้ำอาหะวาในวันที่สิบสองของเดือนต้น เพื่อไปยังเยรูซาเล็ม และพระหัตถEองพระเจ้าของเราอยู่กับเรา และพระองคEรงช่วยเราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง

32

เรามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวัน

33

ในวันที่สี่ภายในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ก็ชั่งเงิน ทองคำและเครื่องใช้ใส่มือของเมเรโมทปุโรหิต บุตรชายอุรียอาหEและคนที่อยู่กับเขาคือเอเลอาซารEุตรชายฟีเนหัส และคนที่อยู่กับเขาทั้งหลายคือ โยซาบาด บุตรชายเยชูอา และโนอัดยาหEุตรชายบินนุย คนเลวี

34

เขาชั่งและนับทั้งหมดและบันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไวEP>

35

บรรดาลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย ซึ่งมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวผู้สิบสองตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวง แกะผู้เก้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และแพะผู้สิบสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายพระเยโฮวาหEP>

36

เขาทั้งหลายได้มอบพระราชโองการให้แก่สมุหเทศาภิบาลของกษัตริยEและแก่ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีEและท่านเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิเวศของพระเจ้า

เอสรา / Ezra 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com