พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอสรา / Ezra 6

เอสรา / Ezra

Return to Index

Chapter 7

1

ภายหลังเหตุการณEหล่านี้ในรัชกาลของอารทาเซอรEีส กษัตริยEห่งเปอรEซีย เอสราบุตรชายเสไรอาหEผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาหEผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาหEP>

2

ผู้เป็นบุตรชายชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ

3

ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาหEผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาหEผู้เป็นบุตรชายเมราโยท

4

ผู้เป็นบุตรชายเศ-ราหิยาหEผู้เป็นบุตรชายอุสซี ผู้เป็นบุตรชายบุคคี

5

ผู้เป็นบุตรชายอาบีชูวา ผู้เป็นบุตรชายฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชายเอเลอาซารEผู้เป็นบุตรชายอาโรนปุโรหิตใหญEP>

6

เอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน ท่านเป็นธรรมาจารยEำนาญในเรื่องพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานใหEและกษัตริยEระทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ เพราะว่าพระหัตถEองพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน

7

มีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี บรรดานักร้อง และคนเฝ้าประตู และคนใช้ประจำพระวิหาร ได้ขึ้นไปด้วย ถึงเยรูซาเล็มในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลกษัตริยEารทาเซอรEีส

8

และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของกษัตริยEP>

9

เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลน และในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเล็ม เพราะว่าพระหัตถEระเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน

10

เพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาหEและกระทำตาม และสอนกฎเกณฑEละคำตัดสินต่างๆในอิสราเอล

11

ต่อไปนี้เป็นสำเนาจดหมายซึ่งกษัตริยEารทาเซอรEีสพระราชทานแก่เอสราปุโรหิตผู้เป็นธรรมาจารยEผู้เป็นธรรมาจารยEห่งเรื่องราวของพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEละกฎเกณฑEองพระองคEพื่ออิสราเอลว่า

12

"อารทาเซอรEีส พระมหากษัตริยEหนือกษัตริยEั้งหลาย ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารยEองพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรคEขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมบูรณEถิด เป็นต้น

13

บัดนี้เราออกกฤษฎีกาว่า ประชาชนอิสราเอลผู้หนึ่งผู้ใด หรือปุโรหิตของเขาทั้งหลาย หรือคนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะไปยังเยรูซาเล็ม ก็ให้ไปกับเจ้าไดEP>

14

เพราะกษัตริยEละที่ปรึกษาทั้งเจ็ดได้ใช้เจ้าไป ให้ถามถึงยูดาหEละเยรูซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือเจ้านั้น

15

และให้นำเงินและทองคำซึ่งกษัตริยEละที่ปรึกษาของพระองคEมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ประทับในเยรูซาเล็ม

16

พร้อมทั้งเงินและทองคำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะหาได้ทั่วไปในมณฑลบาบิโลน พร้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและปุโรหิต เต็มใจถวายแด่พระนิเวศของพระเจ้าของเขา ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

17

แล้วด้วยเงินนี้เจ้าจงขยันขันแข็งซื้อวัวผูEแกะผู้และลูกแกะ กับธัญญบูชาคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาคู่กัน และเจ้าจงถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาของพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

18

ส่วนเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้นเจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทำประการใด ก็จงกระทำเถิด ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าของเจ้า

19

และเครื่องใช้ซึ่งได้มอบให้เจ้าสำหรับการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจงมอบถวายไว้ต่อพระพักตรEระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม

20

และสิ่งใดๆซึ่งยังต้องการสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องจัดหานั้น เจ้าจงจัดหาด้วยเงินพระคลังของกษัตริยEP>

21

และเรา คือกษัตริยEารทาเซอรEีส ได้ออกกฤษฎีกาไปยังบรรดานายคลังในมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า สิ่งใดๆที่เอสราปุโรหิตธรรมาจารยEองพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรคE้องการจากท่าน จงกระทำให้เขาด้วยความขยันขันแข็ง

22

ถึงจำนวนเงินหนึ่งร้อยตะลันตEและข้าวสาลีถึงหนึ่งร้อยโคระ น้ำองุ่นหนึ่งร้อยบัท น้ำมันหนึ่งร้อยบัท และเกลือไม่จำกัดจำนวนว่าเท่าไร

23

สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคEรงบัญชา ก็จงกระทำให้อย่างเต็มขนาดสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคEเกลือกว่าพระพิโรธของพระองคEะมีต่อดินแดนของกษัตริยEละโอรสของพระองคEP>

24

เราขอแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเอาบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือส่วยจากคนหนึ่งคนใดในบรรดาปุโรหิต คนเลวี นักร้อง คนเฝ้าประตู คนใช้ประจำพระวิหาร หรือผู้รับใช้อื่นๆของพระนิเวศของพระเจ้านีEP>

25

ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้าอันอยู่ในมือของเจ้า จงแต่งตั้งพนักงานผู้ปกครองและผู้พิพากษา ให้พิพากษาประชาชนทั้งปวงในมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น คือทุกคนที่รู้บรรดาพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และคนเหล่านั้นที่ไม่รูEเจ้าทั้งหลายจะต้องสอน

26

ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษัตริยEก็ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนรเทศ หรือถึงริบทรัพยEองเขา หรือถึงจำขังก็ไดE

27

สาธุการแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ผู้ทรงดลพระทัยของกษัตริยEให้เสริมความงามแก่พระนิเวศของพระเยโฮวาหEึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

28

และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตรEษัตริยEและที่ปรึกษาของพระองคEและต่อหน้าเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริยEและข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถEองพระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า

เอสรา / Ezra 8

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com