พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอสรา / Ezra 4

เอสรา / Ezra

Return to Index

Chapter 5

1

ฝ่ายผู้พยากรณEือ ฮักกัยผู้พยากรณEและเศคาริยาหEุตรชายอิดโด ได้พยากรณEก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาหEละเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา

2

แล้วเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตรชายโยซาดัก ได้ลุกขึ้นตั้งต้นสร้างพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหมEและผู้พยากรณEองพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่าน

3

ในเวลาเดียวกันนั้นทัทเธนัย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีEและเชธารEบเซนัย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพูดกับท่านดังนี้ว่า "ผู้ใดที่ให้กฤษฎีกาแก่ท่าน ให้สร้างพระนิเวศและกำแพงนี้จนสำเร็จ"

4

เขาถามท่านอย่างนี้ด้วยว่า "ผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้าง"

5

แต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิว และเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และมีคำตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มา

6

สำเนาจดหมายซึ่งทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีEและเชธารEบเซนัย และคณะของท่านคือคนอาฟอารEซคาซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีEส่งไปทูลกษัตริยEาริอัส

7

ท่านทั้งหลายได้ส่งหนังสือซึ่งมีข้อความต่อไปนีE"กราบทูลกษัตริยEาริอัส ขอทรงพระเจริญ

8

ขอกษัตริยEรงทราบว่าข้าพระองคEั้งหลายไปยังมณฑลยูดาหEถึงพระนิเวศของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง ซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยหินใหญEและวางไม้ไว้บนผนัง งานนี้ได้ดำเนินไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขา

9

แล้วข้าพระองคEั้งหลายได้ถามพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่า `ผู้ใดที่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิเวศและทำกำแพงนี้จนสำเร็จ'

10

ข้าพระองคEั้งหลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให้พระองคEรงทราบ เพื่อข้าพระองคEะได้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของเขาลงไวEP>

11

และนี่เป็นคำตอบของเขาแก่ข้าพระองคE`เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลก และเรากำลังสร้างพระนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหมEซึ่งกษัตริยEู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้างให้สำเร็จ

12

แต่เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้กระทำให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคEรงกริ้ว พระองคEรงมอบท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถEองเนบูคัดเนสซารEษัตริยEห่งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรงทำลายพระนิเวศนีEและทรงกวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลน

13

ถึงอย่างไรก็ดีในปีต้นแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริยEห่งบาบิโลน กษัตริยEซรัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหมEP>

14

และเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศของพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนสซารEด้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มนั้น และทรงนำไปยังวิหารของบาบิโลน สิ่งเหล่านี้กษัตริยEซรัสทรงนำออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบไว้กับคนหนึ่งชื่อเชชบัสซารEผู้ซึ่งพระองคEรงตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการเมือง

15

และพระองคEรัสกับท่านดังนี้ว่า "จงรับเครื่องใช้เหล่านี้ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และจงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมนั้น"

16

แล้วเชชบัสซารEนนี้ได้มาวางรากฐานพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และตั้งแต่เวลานั้นจนบัดนี้ก็กำลังสร้างอยู่และยังไม่สำเร็จ'

17

เพราะฉะนั้นบัดนี้ถ้ากษัตริยEรงเห็นดีก็ขอทรงให้ค้นดูในคลังราชทรัพยEี่อยู่ในบาบิโลน เพื่อดูว่ากษัตริยEซรัสทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในเยรูซาเล็มหรือไมEและขอกษัตริยEับสั่งแก่ข้าพระองคEั้งหลายตามพอพระทัยของพระองคEนเรื่องนีE

เอสรา / Ezra 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com