พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอสรา / Ezra 3

เอสรา / Ezra

Return to Index

Chapter 4

1

เมื่อปฏิปักษEองยูดาหEละเบนยามินได้ยินว่า ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งอิสราเอล

2

เขาทั้งหลายได้เข้ามาหาเศรุบบาเบลและประมุขของบรรพบุรุษและพูดกับเขาว่า "ให้เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองคEั้งแต่วันที่เอสารฮัดโดนกษัตริยEห่งอัสซีเรียได้นำเรามาที่นีE

3

แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และคนอื่นๆที่เป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษที่เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดกับเขาทั้งหลายว่า "ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา แต่พวกเราจะสร้างแต่ลำพังถวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษัตริยEซรัสกษัตริยEห่งเปอรEซียทรงบัญชาไว้แก่เรา"

4

แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้กระทำให้ประชาชนยูดาหE้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสร้าง

5

และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาเพื่อมิให้เขาสมหวังตามจุดประสงคEองเขา ตลอดรัชสมัยของไซรัสกษัตริยEห่งเปอรEซีย แม้ถึงรัชกาลของดาริอัสกษัตริยEห่งเปอรEซีย

6

และในรัชกาลอาหสุเอรัส ต้นรัชกาลของพระองคEเขาทั้งหลายได้เขียนฟ้องชาวยูดาหEละเยรูซาเล็ม

7

และในรัชสมัยของอารทาเซอรEีสนั้น บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทั้งปวงของเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอรEีสกษัตริยEห่งเปอรEซีย ฎีกานั้นได้เขียนขึ้นเป็นอักขระอารัมแล้วก็แปลเป็นภาษาอารัม

8

เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณEด้เขียนหนังสือปรักปรำเยรูซาเล็มถวายกษัตริยEารทาเซอรEีสดังต่อไปนีEP>

9

แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยอาลักษณEกับภาคีทั้งปวงของท่าน และชาวดินา คนอาฟอารEซคา คนทารEปลี คนอาฟอารEี คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา คนเดฮาวาหEและคนเอลาม

10

และคนประชาชาติอื่นEผู้ซึ่งโอสนัปปารEเจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมาให้ตั้งอยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ำข้างนีEเป็นต้น

11

และนี่เป็นสำเนาจดหมายที่เขาส่งไปถึงพระองคEคือถึงกษัตริยEารทาเซอรEีสว่า "ขอกราบทูล ข้าราชการของพระองคEคือคนของมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีEเป็นต้น

12

บัดนี้ขอกษัตริยEรงทราบว่า พวกยิวซึ่งมาจากพระองคEาหาข้าพระองคEั้นได้ไปยังเยรูซาเล็ม เขากำลังก่อสร้างเมืองที่มักกบฏและชั่วร้ายขึ้นใหมEเขากำลังจะทำกำแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐาน

13

บัดนี้ขอกษัตริยEรงทราบว่า ถ้าเมืองนี้ได้สร้างขึ้นใหม่และกำแพงเมืองเสร็จแล้ว เขาจะไม่ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาษี และเงินรายได้ของหลวงก็จะขาดตกบกพร่องไป

14

เพราะเมื่อข้าพระองคEั้งหลายได้รับพระบรมราชูปถัมภEากราชวังของกษัตริยEจึงไม่สมควรที่ข้าพระองคEั้งหลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติของกษัตริยEเพราะฉะนั้นข้าพระองคEั้งหลายจึงส่งมากราบทูลแก่กษัตริยEP>

15

เพื่อว่าจะได้ค้นดูในหนังสือบันทึกของบรรพบุรุษของพระองคEพระองคEะพบในหนังสือบันทึกแล้วทราบว่าเมืองนี้เป็นเมืองมักกบฏ เป็นภยันตรายแก่บรรดากษัตริยEละมณฑลทั้งหลาย และได้มีการปลุกปั่นขึ้นจากสมัยเก่าก่อน เพราะเหตุนี้เองเมืองนี้จึงถูกทิ้งร้าง

16

ข้าพระองคEั้งหลายขอกราบทูลให้กษัตริยEรงทราบว่า ถ้าเมืองนี้ได้สร้างใหม่เสร็จและกำแพงเมืองก็สำเร็จแล้ว พระองคEะไม่มีกรรมสิทธิEนมณฑลฟากแม่น้ำข้างนีE

17

กษัตริยEรงส่งพระราชสารตอบไปถึงเรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณEและภาคีทั้งปวงของเขาผู้อาศัยในสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า "ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด เป็นต้น

18

บัดนี้หนังสือที่ท่านส่งไปยังเราได้ให้แปลต่อหน้าเรา

19

และเราได้ออกคำสั่ง และได้สอบสวนแล้ว เห็นว่าเมืองนี้แต่ก่อนโน้นได้ลุกขึ้นต่อสู้กษัตริยEและการกบฏ และการปลุกปั่นได้เกิดขึ้นในเมืองนั้น

20

เคยมีกษัตริยEู้ทรงอำนาจได้ครองเยรูซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทั้งสิ้นฟากแม่น้ำข้างโน้น ซึ่งเขาถวายบรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษีใหEP>

21

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกคำสั่งว่า ให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างเมืองนี้ใหมEจนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา

22

และขอระวังอย่าหย่อนในเรื่องนีEทำไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษัตริยE

23

แล้วเมื่อได้อ่านสำเนาราชสารของกษัตริยEารทาเซอรEีสต่อหน้าเรฮูม และชิมชัยอาลักษณEและภาคีทั้งหลายของท่าน ท่านทั้งหลายก็รีบไปหาพวกยิวที่เยรูซาเล็ม และใช้กำลังและอำนาจกระทำให้เขาหยุด

24

งานพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มจึงหยุด งานนั้นได้หยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัสกษัตริยEห่งเปอรEซีย

เอสรา / Ezra 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com