พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 พงศาวดาร / 2 Chronicles 36

เอสรา / Ezra

Return to Index

Chapter 1

1

ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริยEองเปอรEซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาหEางปากของเยเรมียEะสำเร็จ พระเยโฮวาหEรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริยEองเปอรEซีย กษัตริยEึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองคEและบันทึกเป็นลายลักษณEักษรลงด้วยว่า

2

"ไซรัสกษัตริยEห่งเปอรEซียตรัสดังนี้ว่า `พระเยโฮวาหEระเจ้าของฟ้าสวรรคEด้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองคEรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองคEี่เยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาหEP>

3

มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชาชนของพระองคEขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และขอให้เขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาหEละสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งอิสราเอล (คือพระองคEรงเป็นพระเจ้า) ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

4

และคนใดก็ตามที่เหลืออยูEไม่ว่าเขาจะอาศัยอยูEณ ที่ใด ขอให้คนซึ่งอยู่ในที่ของเขาช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและสัตวEนอกเหนือจากเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม'"

5

แล้วประมุขของบรรพบุรุษแห่งยูดาหEละเบนยามินได้ลุกขึ้น ทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาหEึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม

6

และทุกคนที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ช่วยมือเขาด้วยเครื่องเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและด้วยสัตวEและด้วยของมีค่า นอกเหนือจากทุกสิ่งที่ถวายบูชาตามใจสมัคร

7

กษัตริยEซรัสก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาหEอกมา ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซารEด้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในนิเวศแห่งพระของพระองคEP>

8

ไซรัสกษัตริยEห่งเปอรEซียทรงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สมุหพระคลัง ผู้นับออกให้แก่เชชบัสซารEจ้านายของยูดาหEP>

9

และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้น อ่างทองคำสามสิบ อ่างเงินหนึ่งพัน มีดยี่สิบเก้าเล่ม

10

ชามทองคำสามสิบ ชามเงินอีกชนิดหนึ่งมีสี่ร้อยสิบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่งพัน

11

ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวมห้าพันสี่ร้อย ทั้งหมดนี้เชชบัสซารEด้นำขึ้นมา เมื่อได้นำพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

เอสรา / Ezra 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com