พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 21

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 22

1

ในวันที่พระเยโฮวาหEรงช่วยดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองคE่าน และให้พ้นจากพระหัตถEองซาอูล ดาวิดก็ถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเยโฮวาหEP>

2

พระองคE่านตรัสว่า "พระเยโฮวาหEรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า

3

เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองคEพระองคEป็นโล่และเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพเจ้า เป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า องคEระผู้ช่วยของข้าพระองคEจ้าข้า พระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้รอดจากความทารุณ

4

ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ และข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพเจ้า

5

เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ากลัว

6

ความเศร้าโศกแห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแห่งความตายขัดขวางข้าพเจ้า

7

ในยามทุกขEจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองคEรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองคEและเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองคEP>

8

แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้าสวรรคE็หวั่นไหวและสั่นสะเทือน เพราะพระองคEรงกริ้ว

9

ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองคEและเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐEองพระองคEถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น

10

พระองคEรงโน้มฟ้าสวรรคEงด้วย และเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองคEP>

11

พระองคEรงเครูบตนหนึ่ง และทรงเหาะไป เออ เห็นพระองคEสด็จโดยปีกของลม

12

พระองคEรงกระทำความมืดเป็นพลับพลาอยู่รอบพระองคEที่รวบรวมบรรดาน้ำและเมฆทึบแห่งฟ้า

13

ถ่านลุกเป็นเพลิงจากความสุกใสข้างหน้าพระองคEP>

14

พระเยโฮวาหEรงคะนองกึกก้องจากฟ้าสวรรคEและองคEู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองคEP>

15

และพระองคEรงใช้ลูกธนูของพระองคEอกมา ทำให้เขากระจายไป พระองคEรงปล่อยฟ้าแลบและทำให้เขาโกลาหล

16

แล้วก็เห็นท้องธาร รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้งตามการขนาบของพระเยโฮวาหEตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองคEP>

17

พระองคEรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองคEรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลาย

18

พระองคEรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะเขามีกำลังมากกว่าข้าพเจ้า

19

เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระเยโฮวาหEรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า

20

พระองคEรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองคEรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น เพราะพระองคEรงยินดีในข้าพเจ้า

21

พระเยโฮวาหEรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองคEรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า

22

เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาหEและไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างชั่วร้าย

23

เพราะคำตัดสินทั้งสิ้นของพระองคEยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิได้หันจากกฎเกณฑEองพระองคEP>

24

ต่อพระพักตรEระองคE้าพเจ้าไร้ตำหนิ และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพเจ้า

25

เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหEรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองคEP>

26

พระองคEรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตา พระองคEรงสำแดงพระองคEร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ

27

พระองคEรงสำแดงพระองคEริสุทธิE่อผู้ที่บริสุทธิEพระองคEรงสำแดงพระองคEป็นปฏิปักษE่อผู้ที่คดโกง

28

พระองคEรงช่วยประชาชนที่ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองคEอดพระเนตรผู้ที่ยโสเพื่อนำเขาให้ต่ำลง

29

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคEรงเป็นประทีปของข้าพระองคEพระเยโฮวาหEะทรงกระทำให้ความมืดของข้าพเจ้าสว่าง

30

พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองคEะลุยกองทัพได้โดยพระองคEโดยพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากระโดดข้ามกำแพงไดEP>

31

ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองคEริสุทธิEมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาหEิสูจนEล้ว พระองคEรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองคEP>

32

เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาหEและผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของเรา

33

พระเจ้าทรงเป็นป้อมเข้มแข็งของข้าพเจ้า และพระองคEรงทำให้ทางของข้าพเจ้าสมบูรณEP>

34

พระองคEรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงของข้าพเจ้า

35

พระองคEรงหัดมือของข้าพเจ้าให้ทำสงคราม แขนของข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้าไดEP>

36

พระองคEระทานโล่แห่งความรอดของพระองคEห้ข้าพระองคEและซึ่งพระองคEรงน้อมพระทัยลงก็กระทำให้ข้าพระองคEป็นใหญ่ขึ้น

37

พระองคEระทานที่กว้างขวางสำหรับเท้าของข้าพระองคEเท้าของข้าพระองคEึงไม่พลาด

38

ข้าพระองคEล่ตามศัตรูของข้าพระองคEละได้ทำลายเขาเสีย และไม่หันกลับจนกว่าเขาถูกผลาญเสียสิ้น

39

ข้าพระองคEลาญเขา ข้าพระองคEทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้พ่ะย่ะค่ะ เขาล้มลงใต้เท้าของข้าพระองคEล้ว

40

เพราะพระองคEรงคาดเอวข้าพระองคEว้ด้วยกำลังเพื่อทำสงคราม พระองคEรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองคEมลงใต้ข้าพระองคEP>

41

พระองคEรงโปรดประทานคอของศัตรูของข้าพระองคEก่ข้าพระองคEบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองคEข้าพระองคE็ทำลายเสีย

42

เขามองหา แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดไดEเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEแต่พระองคEิได้ทรงตอบเขา

43

ข้าพระองคEุบตีเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองคEหยียบเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทั่ว

44

พระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้รอดพ้นจากการเกี่ยงแย่งประชาชนของข้าพระองคEพระองคEรงรักษาข้าพระองคEว้ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองคEม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองคEP>

45

ชนต่างด้าวจะมาจำนนต่อข้าพระองคEพอเขาได้ยินถึงข้าพระองคEขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองคEP>

46

ชนต่างด้าวเสียกำลังใจ และตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย

47

พระเยโฮวาหEรงพระชนมEยูEและศิลาของข้าพระองคEป็นที่สรรเสริญ พระเจ้าของศิลาแห่งความรอดของข้าพระองคEป็นที่ยกย่อง

48

พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองคEและนำชนชาติทั้งหลายลงให้อยู่ใต้ข้าพระองคEP>

49

ผู้ทรงนำข้าพระองคEอกมาจากศัตรูของข้าพระองคE่ะย่ะค่ะ พระองคEรงยกข้าพระองคEห้เหนือผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองคEพระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้รอดพ้นจากคนทารุณ

50

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพราะเหตุนี้ข้าพระองคEอขอบพระคุณพระองคEนหมู่ประชาชาติทั้งหลาย และจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคEP>

51

พระองคEรงเป็นป้อมแห่งความรอดแก่กษัตริยEองพระองคEและทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่ทรงเจิมของพระองคEแก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตยE

2 ซามูเอล / 2 Samuel 23

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com