พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 20

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 21

1

ในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารอยู่สามปี ปีแล้วปีเล่า และดาวิดทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเยโฮวาหEพระเยโฮวาหEรัสว่า "เพราะเหตุซาอูลและวงศEานกระหายโลหิตของเขา เพราะเขาฆ่าคนกิเบโอน"

2

กษัตริยEึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่เขา (ฝ่ายคนกิเบโอนนั้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอล แต่เป็นคนอาโมไรตEี่ยังเหลืออยูEประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทั้งหลายแล้ว แต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสีย เพราะความร้อนใจที่เห็นแก่คนอิสราเอลและคนยูดาหE

3

ดาวิดตรัสถามคนกิเบโอนว่า "เราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านไดEเราจะทำอย่างไรจึงจะลบมลทินบาปเสียไดEเพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเยโฮวาหEดE

4

คนกิเบโอนทูลตอบพระองคE่า "พวกข้าพระองคEะไม่รับเงินหรือทองจากซาอูลและวงศEานของท่านนั้น ทั้งพวกข้าพระองคEม่จำเป็นให้พระองคEระหารชีวิตอิสราเอลคนหนึ่งคนใด" พระองคEึงตรัสว่า "แล้วพวกท่านจะให้เรากระทำอะไรแก่ท่านเล่า"

5

เขากราบทูลกษัตริยE่า "ชายผู้ที่เผาผลาญพวกข้าพระองคEและวางแผนการทำลายพวกข้าพระองคEพื่อมิให้พวกข้าพระองคEีที่อยู่ในเขตแดนอิสราเอล

6

ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให้แก่พวกข้าพระองคEเพื่อพวกข้าพระองคEะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEี่กิเบอาหEห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเยโฮวาหE และกษัตริยEรัสว่า "เราจะจัดเขามาใหE

7

แต่กษัตริยEรงไว้ชีวิตเมฟีโบเชท บุตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างทั้งสองที่กระทำในพระนามพระเยโฮวาหEคือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูล

8

แต่กษัตริยEำเอาบุตรชายสองคนของนางริสปาหEุตรสาวของอัยยาหEึ่งบังเกิดกับซาอูล ชื่ออารโมนีกับเมฟีโบเชท กับบุตรชายห้าคนของมีคาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางมีกับอาดรีเอลบุตรชายบารซิลลัยชาวเมโหลาหEP>

9

พระองคEรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอน เขาทั้งหลายจึงแขวนคอทั้งเจ็ดไว้บนภูเขาต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEและทั้งเจ็ดคนก็พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดูเกี่ยวข้าว ในวันต้น คือวันแรกของการเกี่ยวข้าวบารEลยEP>

10

แล้วนางริสปาหEุตรสาวของอัยยาหE็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเอง ตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทั้งหลาย กลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะ หรือกลางคืนก็ไม่ให้สัตวE่าทุ่งมา

11

มีคนกราบทูลดาวิดว่านางริสปาหEุตรสาวของอัยยาหEางสนมของซาอูลกระทำอย่างไร

12

ดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิเลอาด ผู้ที่ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟีลิสเตียได้แขวนพระองคEั้งสองไวEในเมื่อคนฟีลิสเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอา

13

พระองคEรงนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสขึ้นมาจากที่นั่น และรวบรวมกระดูกของผู้ที่ถูกแขวนไว้ให้ตายนั้น

14

และเขาก็ฝังอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเศลาในอุโมงคEองคีชบิดาของพระองคEเขาทั้งหลายก็กระทำตามทุกอย่างที่กษัตริยEรงสั่งไวEครั้นต่อมาพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น

15

คนฟีลิสเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีก ดาวิดก็ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการของพระองคEและได้สู้รบกับคนฟีลิสเตีย และดาวิดก็ทรงอ่อนเพลีย

16

อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ่งของคนยักษEถือหอกทองสัมฤทธิEนักสามร้อยเชเขล มีดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวิดเสีย

17

แต่อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาหEข้ามาช่วยพระองคEวEและสู้รบกับคนฟีลิสเตียคนนั้นฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาประชาชนของดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองคE่า "ขอพระองคEย่าเสด็จไปทำศึกพร้อมกับพวกข้าพระองคEั้งหลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระองคEะดับประทีปของอิสราเอลเสีย"

18

อยู่มาภายหลังนีEมีการรบกับคนฟีลิสเตียอีกที่เมืองโกบ คราวนั้นสิบเบคัยคนหุชาหEด้ฆ่าสัฟบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษEP>

19

และมีการรบกับคนฟีลิสเตียที่เมืองโกบอีก เอลฮานันบุตรชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าบุตรชายโกลิอัทชาวกัท ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพั่นทอผ้า

20

มีการรบกันอีกที่เมืองกัท อันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โต มีนิ้วมือข้างละหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว รวมกันยี่สิบสี่นิ้ว เขาก็บังเกิดแก่คนยักษEั้นด้วย

21

เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐาของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย

22

คนทั้งสี่นี้บังเกิดแก่คนยักษEนเมืองกัท เขาทั้งหลายล้มตายด้วยพระหัตถEองดาวิด และด้วยมือของข้าราชการของพระองคEP>

2 ซามูเอล / 2 Samuel 22

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com