พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 8

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 9

1

ดาวิดรับสั่งว่า "วงศEานของซาอูลนั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือ เพื่อเราจะสำแดงความเมตตาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธาน"

2

มีมหาดเล็กในวงศEานซาอูลคนหนึ่งชื่อศิบา เขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและกษัตริยEรัสกับเขาว่า "เจ้าคือศิบาหรือ" เขาทูลตอบว่า "ข้าพระองคEือศิบา พ่ะย่ะค่ะ"

3

กษัตริยEึงตรัสว่า "ไม่มีใครในวงศEานซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือ เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา" ศิบากราบทูลกษัตริยE่า "ยังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง เท้าของเขาเป็นง่อยพ่ะย่ะค่ะ"

4

กษัตริยEรัสถามเขาว่า "เขาอยู่ที่ไหน" ศิบาจึงกราบทูลกษัตริยE่า "ดูเถิด เขาอยู่ในเรือนของมาคีรEุตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบารEพ่ะย่ะค่ะ"

5

แล้วกษัตริยEาวิดรับสั่งให้คนไปนำเขามาจากเรือนของมาคีรEุตรชายอัมมีเอลที่โลเดบารEP>

6

เมฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า "เมฟีโบเชทเอE" เขาทูลตอบว่า "ดูเถิด ผู้รับใช้ของพระองคE

7

และดาวิดตรัสกับท่านว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเราจะสำแดงความเมตตาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่าน และเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โตEของเราเสมอไป"

8

และท่านก็กราบถวายบังคมและทูลว่า "ผู้รับใช้ของพระองคEป็นผู้ใดเล่า ซึ่งพระองคEะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระองคEีE

9

แล้วกษัตริยEรัสเรียกศิบามหาดเล็กของซาอูล และตรัสแก่เขาว่า "บรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอูลและของวงศEานทั้งสิ้นของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรสเจ้านายของเจ้าแล้ว

10

ตัวเจ้าและพวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า ต้องทำนาให้เขา และนำผลพืชที่ได้นั้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้น จะรับประทานอาหารที่โตEของเราเสมอไป" ฝ่ายศิบามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยี่สิบคน

11

แล้วศิบาจึงกราบทูลกษัตริยE่า "ตามที่กษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEัญชาผู้รับใช้ของพระองคEั้น ผู้รับใช้ของพระองคEะกระทำ" กษัตริยEด้ตรัสว่า "เมฟีโบเชทจงรับประทานที่โตEเสวยของเรา อย่างกับเป็นโอรสของกษัตริยE

12

เมฟีโบเชทมีบุตรชายเล็กคนหนึ่งชื่อมีคา ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเรือนของศิบาก็ได้เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท

13

ดังนั้นเมฟีโบเชทจึงอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านรับประทานที่โตEของกษัตริยEสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทั้งสองข้าง

2 ซามูเอล / 2 Samuel 10

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com