พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 6

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

อยู่มาเมื่อกษัตริยEระทับในพระราชวังของพระองคEและพระเยโฮวาหEรงโปรดให้พระองคEักจากการรบศึกรอบด้าน

2

กษัตริยEรัสกับนาธันผู้พยากรณE่า "ดูซิ เราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดารEแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่าน"

3

และนาธันทูลกษัตริยE่า "ขอเชิญทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงคEองพระองคEเพราะพระเยโฮวาหEรงสถิตกับพระองคE

4

แต่อยู่มาในคืนวันนั้นเอง พระวจนะของพระเยโฮวาหEาถึงนาธันว่า

5

"จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า `พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า เจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือ

6

เราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาคนอิสราเอลออกจากอียิปตEนกระทั่งวันนีEแต่เราก็ไปมากับเต็นทEละกับพลับพลา

7

ในที่ต่างๆที่เราได้เคลื่อนไปมากับชนชาติอิสราเอลทั้งหมด เราได้เคยพูดสักคำกับตระกูลของอิสราเอลตระกูลใด ผู้ที่เราบัญชาให้เขาเลี้ยงดูอิสราเอลประชาชนของเราหรือว่า "ทำไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดารEห้แก่เรา"'

8

เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า `พระเยโฮวาหEอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา

9

เราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหน และได้ขจัดบรรดาศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเรากระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต อย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก

10

และเราจะกำหนดที่หนึ่งให้อิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไวEเพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชั่วจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อนมา

11

ตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา และเราให้เจ้าพ้นจากการรบศึกรอบด้าน ยิ่งกว่านั้นอีกพระเยโฮวาหEรัสแก่เจ้าว่าพระเยโฮวาหEะทรงให้เจ้ามีราชวงศEP>

12

เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ซึ่งเกิดมาจากบั้นเอวของเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา

13

เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกEห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตยEP>

14

เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทำความชั่วช้า เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษยEด้วยการเฆี่ยนแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

15

แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดังที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า

16

ราชวงศEองเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิตยEและบัลลังกEองเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตยE"

17

นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นและตามนิมิตนี้ทั้งหมด

18

แล้วกษัตริยEาวิดจึงเสด็จเข้าไปนั่งเฝ้าพระเยโฮวาหEและกราบทูลว่า "โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองคEป็นผู้ใดเล่า และวงศEานของข้าพระองคEป็นผู้ใดพระองคEึงทรงนำข้าพระองคEาไกลถึงแค่นีEP>

19

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า แต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองคEและพระองคEรงลั่นพระวาจาถึงราชวงศEองผู้รับใช้พระองคEนอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั้น โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า และนี่เป็นธรรมดาของมนุษยEรือ

20

ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีกต่อพระองคEด้เล่า ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองคEรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองคEP>

21

ที่พระองคEรงกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้รับใช้ของพระองคEราบก็เพราะเหตุพระวจนะของพระองคEและตามชอบพระทัยของพระองคEP>

22

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้า ฉะนั้นพระองคEรงยิ่งใหญEไม่มีผู้ใดเหมือนพระองคEไม่มีพระเจ้านอกเหนือพระองคEตามสิ่งสารพัดที่หูของข้าพระองคEั้งหลายได้ยินมา

23

ประชาชนในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองคEซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชาชนของพระองคEกระทำให้พระนามของพระองคEีเกียรติ และทรงกระทำสิ่งที่ใหญ่เพื่อเจ้าทั้งหลาย และทรงกระทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวเพื่อแผ่นดินของพระองคEต่อหน้าประชาชนของพระองคEคือชนชาติซึ่งพระองคEรงไถ่ออกจากอียิปตEพื่อพระองคEจากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา

24

ด้วยว่าพระองคEรงสถาปนาอิสราเอลประชาชนของพระองคEว้ให้เป็นประชาชนเพื่อพระองคEองเป็นนิตยEข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคE็ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

25

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้า บัดนี้พระวาทะซึ่งพระองคEรงลั่นออกมาเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองคEและเกี่ยวกับราชวงศEองเขา ขอทรงดำรงซึ่งพระวาทะนั้นให้ถาวรเป็นนิตยEและทรงกระทำดังที่พระองคEรงลั่นพระวาจาไวEP>

26

ขอพระนามของพระองคEป็นที่สรรเสริญอยู่เป็นนิตยE่า `พระเยโฮวาหEอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอล' และราชวงศEาวิดผู้รับใช้ของพระองคEะดำรงอยู่ต่อพระพักตรEระองคEP>

27

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล เพราะว่าพระองคEด้ทรงสำแดงแก่ผู้รับใช้ของพระองคE่า `เราจะสร้างราชวงศEห้เจ้า' เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองคEึงกล้าหาญที่จะวิงวอนด้วยคำอธิษฐานนี้ต่อพระองคEP>

28

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า บัดนี้พระองคEรงเป็นพระเจ้า และบรรดาพระวาทะของพระองคEป็นความจริง และพระองคEรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งดีนี้แก่ผู้รับใช้ของพระองคEP>

29

เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอโปรดให้เป็นที่พอพระทัยพระองคEี่จะอำนวยพระพรแก่ราชวงศEู้รับใช้ของพระองคEเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อพระพักตรEระองคEป็นนิตยEโอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองคEรงลั่นพระวาจาเช่นนั้นแล้ว และด้วยพระพรของพระองคE็ขอให้ราชวงศEู้รับใช้ของพระองคEด้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นนิตยE

2 ซามูเอล / 2 Samuel 8

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com