พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 5

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 6

1

ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครั้งหนึ่งได้สามหมื่นคน

2

และดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองคEากบาอาเลยูดาหEเพื่อทรงนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่น ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาหEอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ

3

และเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่เมืองกิเบอาหEและอุสซาหEับอาหิโย บุตรชายทั้งหลายของอาบีนาดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้น

4

และนำออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่เมืองกิเบอาหEเกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนำหน้าหีบ

5

ดาวิดกับวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้นก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหE้วยใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดซึ่งทำด้วยไม้สนสามใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญEรำมะนา กรับ และฉาบ

6

และเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาหE็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะวัวสะดุด

7

และพระพิโรธของพระเยโฮวาหE็เกิดขึ้นกับอุสซาหEและพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะความผิดพลาดนั้น และเขาก็สิ้นชีวิตอยู่ข้างหีบของพระเจ้า

8

และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาหEรงทลายออกมาเหนืออุสซาหEจึงเรียกที่ตรงนั้นว่า เปเรศอุสซาหEจนถึงทุกวันนีEP>

9

ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเยโฮวาหEและพระองคEรัสว่า "หีบของพระเยโฮวาหEะมาถึงข้าได้อย่างไร"

10

ดังนั้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนำหีบของพระเยโฮวาหEข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตน แต่ดาวิดได้ทรงนำไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท

11

หีบของพระเยโฮวาหE็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทสามเดือน และพระเยโฮวาหEรงอำนวยพระพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้น

12

มีคนไปกราบทูลกษัตริยEาวิดว่า "พระเยโฮวาหEรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดม และทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้า" ดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี

13

และเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเยโฮวาหEดินไปได้หกก้าว ดาวิดก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอ้วน

14

และดาวิดก็ทรงรำถวายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหE้วยสุดกำลังของพระองคEและดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองคEP>

15

ดังนั้นแหละดาวิดและวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้นด้วยได้นำหีบของพระเยโฮวาหEึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าแตร

16

และขณะเมื่อหีบของพระเยโฮวาหEข้ามาถึงเมืองดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่าง เห็นกษัตริยEาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEและนางก็มีใจหมิ่นประมาท

17

เขาทั้งหลายนำหีบของพระเยโฮวาหEข้ามา ตั้งไว้ในที่กำหนดภายในพลับพลาซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไวEและดาวิดก็ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEP>

18

และเมื่อดาวิดทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาสำเร็จแล้ว พระองคE็ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาหEอมโยธา

19

และทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้อคนละก้อน และขนมองุ่นแห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวง คือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชาย แล้วประชาชนทั้งหลายต่างก็กลับไปยังบ้านของตน

20

และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศEองพระองคEแต่มีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่า "วันนี้กษัตริยEห่งอิสราเอลได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเพคะ ที่ทรงถอดฉลองพระองคEันนี้ท่ามกลางสายตาของพวกสาวใช้ของข้าราชการ เหมือนกับคนถ่อยแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอาย"

21

และดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า "เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทนราชวงศEั้งสิ้นของพระองคE่าน ทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาหEและเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEP>

22

เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำ แต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ"

23

เพราะฉะนั้นมีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพ

2 ซามูเอล / 2 Samuel 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com