พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 3

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 4

1

เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของซาอูลทรงได้ยินว่าอับเนอรEิ้นชีวิตเสียที่เฮโบรนแล้ว พระหัตถEองพระองคE็อ่อนลง และอิสราเอลทั้งปวงก็เป็นทุกขEP>

2

ฝ่ายราชโอรสของซาอูลยังมีชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของกองปล้น คนหนึ่งชื่อบาอานาหEอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบ ทั้งสองเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย

3

ชาวเบเอโรทหนีไปยังเมืองกิทธาอิม และอาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนีE

4

โยนาธานราชโอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อย เมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากยิสเรเอลนั้น เด็กคนนี้มีอายุห้าขวบ พี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนีไป อยู่มาเมื่อเธอรีบหนีไปนั้นเด็กนั้นก็หล่นลงและเป็นง่อย ท่านชื่อเมฟีโบเชท

5

ฝ่ายบุตรชายทั้งสองของริมโมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบและบาอานาหEั้นได้ออกเดินทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตำหนักของอิชโบเชท ขณะเมื่อพระองคEำลังบรรทมพักเที่ยง

6

และเขาเข้าไปกลางตำหนัก ทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทงพระอุทรพระองคEเรคาบและบาอานาหEี่ชายก็หนีไป

7

และเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้น พระองคEรรทมหลับอยู่บนพระแท่นบรรทมในห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองคEละประหารพระองคEและตัดพระเศียรของพระองคEสีย นำพระเศียรนั้นเดินทางไปทางที่ราบทั้งกลางคืน

8

และเขานำพระเศียรของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่เมืองเฮโบรน เขาทั้งสองกราบทูลกษัตริยE่า "ดูเถิด ศีรษะของอิชโบเชทบุตรของซาอูลศัตรูของพระองคEผู้แสวงหาชีวิตของพระองคEพระเยโฮวาหEรงแก้แค้นแทนกษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEนวันนี้เหนือซาอูลและเชื้อสายของซาอูล"

9

แต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาหEี่ชาย บุตรชายของริมโมนชาวเบเอโรทว่า "พระเยโฮวาหEรงพระชนมEยู่แน่ฉันใด คือพระองคEู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกขEาก

10

เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดบอกเราว่า `ดูเถิด ซาอูลสิ้นพระชนมEล้ว' และคิดว่าตนนำข่าวดีมา เราก็จับคนนั้นฆ่าเสียที่ศิกลาก ซึ่งคนนั้นคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสำหรับข่าวนั้น

11

ยิ่งกว่านั้นเท่าใดเมื่อคนชั่วได้ฆ่าคนชอบธรรมที่ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั้น ฉะนั้นบัดนี้เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าทั้งสองหรือ และทำลายเจ้าเสียจากพิภพ"

12

และดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองคEและพวกเขาก็พาเขาทั้งสองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออก แขวนศพนั้นไว้เหนือสระในเมืองเฮโบรน แต่เขานำพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของอับเนอรEนเมืองเฮโบรน

2 ซามูเอล / 2 Samuel 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com