พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 2

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 3

1

มีสงครามระหว่างวงศEานของซาอูลกับวงศEานของดาวิดอยู่นาน และดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้น ฝ่ายวงศEานของซาอูลก็เสื่อมกำลังลงทุกที

2

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหลายองคEี่เมืองเฮโบรน ราชโอรสหัวปีชื่อ อัมโนน บุตรนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล

3

คนที่สองชื่อ คิเลอาบ บุตรนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล และคนที่สามชื่อ อับซาโลม บุตรชายนางมาอาคาหEาชธิดาของทัลมัยกษัตริยEมืองเกชูรEP>

4

คนที่สี่ชื่อ อาโดนียาหEบุตรชายนางฮักกีท คนที่ห้าชื่อ เชฟาทิยาหEบุตรชายนางอาบีตัล

5

และคนที่หกชื่อ อิทเรอัม บุตรนางเอกลาหEรรยาของดาวิด ราชโอรสเหล่านี้เกิดแก่ดาวิดที่เมืองเฮโบรน

6

อยู่มาเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างวงศEานของซาอูลกับวงศEานของดาวิดนั้น อับเนอรEด้กระทำตัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในวงศEานของซาอูล

7

ฝ่ายซาอูลนั้นมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสปาหEุตรสาวของอัยยาหEและอิชโบเชทจึงตรัสกับอับเนอรE่า "เหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา"

8

ฝ่ายอับเนอรE็โกรธอิชโบเชทเพราะถ้อยคำนี้มาก จึงทูลว่า "ข้าพระองคEป็นหัวสุนัขหรือ ซึ่งทุกวันนี้ข้าพระองคEด้ต่อต้านยูดาหEดยสำแดงความเมตตาต่อวงศEานของซาอูลเสด็จพ่อของพระองคEและต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่าน มิได้มอบพระองคEว้ในมือของดาวิด วันนี้พระองคEังหาความต่อข้าพระองคE้วยเรื่องผู้หญิงคนนีEP>

9

ถ้าข้าพระองคEะมิได้กระทำเพื่อดาวิดให้สำเร็จดังที่พระเยโฮวาหEรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอรEละให้หนักยิ่งกว่า

10

คือข้าพระองคEะย้ายราชอาณาจักรจากวงศEานของซาอูล และสถาปนาบัลลังกEองดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาหEตั้งแต่ดานถึงเบเออรEชบา"

11

และอิชโบเชทก็หาทรงสามารถตอบอับเนอรEักคำเดียวอีกไมEเพราะพระองคEรงกลัวเกรงอับเนอรEP>

12

อับเนอรE็ส่งผู้สื่อสารแทนตนไปยังดาวิดทูลว่า "แผ่นดินนี้เป็นของผู้ใด" และทูลอีกว่า "ขอทรงทำพันธสัญญากับข้าพระองคEและดูเถิด มือของข้าพระองคEะอยู่ฝ่ายพระองคEและนำอิสราเอลทั้งสิ้นมามอบแด่พระองคE

13

ดาวิดตรัสว่า "ดีแล้ว เราจะกระทำพันธสัญญากับท่าน แต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่า เมื่อท่านจะมาเห็นหน้าเราอีก ขอท่านนำมีคาลบุตรสาวของซาอูลมาให้เราก่อน มิฉะนั้นท่านจะมิได้เห็นหน้าเรา"

14

แล้วดาวิดก็ส่งผู้สื่อสารไปยังอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า "ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้หมั้นไว้ด้วยหนังปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียหนึ่งร้อยชิ้น"

15

อิชโบเชทจึงทรงให้คนไปพามีคาลมาจากสามีของเธอ คือปัลทีเอลบุตรชายของลาอิช

16

แต่สามีของเธอก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตำบลบาฮูริม แล้วอับเนอรEึงบอกเขาว่า "กลับไปเสียเถิด" และเขาก็กลับไป

17

อับเนอรEึงปรึกษากับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลว่า "เมื่อก่อนนี้ท่านทั้งหลายใคร่ให้ดาวิดเป็นกษัตริยEหนือท่าน

18

บัดนี้จงให้เป็นจริงเถิด เพราะพระเยโฮวาหEรงตรัสเรื่องดาวิดว่า `เราจะช่วยอิสราเอลประชาชนของเราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของเขา'"

19

อับเนอรE็พูดกับคนเบนยามินด้วย และอับเนอรE็ไปทูลดาวิดที่เมืองเฮโบรนถึงบรรดาสิ่งต่างๆที่อิสราเอล และวงศEานทั้งสิ้นของเบนยามินเห็นสมควรที่จะกระทำ

20

อับเนอรEึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยี่สิบคน ดาวิดทรงจัดการเลี้ยงอับเนอรEับคนที่อยู่กับท่าน

21

และอับเนอรEูลดาวิดว่า "ข้าพระองคEะลุกขึ้นกลับไป และจะรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นมายังกษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEเพื่อเขาทั้งหลายจะกระทำพันธสัญญากับพระองคEและเพื่อพระองคEะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบพระทัยของพระองคE ดาวิดก็ทรงส่งอับเนอรEลับไป และเขาก็ไปโดยสันติภาพ

22

ดูเถิด ขณะนั้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนำสิ่งของที่ริบได้มากมายนั้นมาด้วย แต่อับเนอรEิได้อยู่กับดาวิดที่เฮโบรนแล้ว เพราะพระองคEรงส่งท่านกลับไป และท่านก็ไปโดยสันติภาพ

23

เมื่อโยอาบกับกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านมาถึง ก็มีคนบอกโยอาบว่า "อับเนอรEุตรเนอรEาเฝ้ากษัตริยEและพระองคEรงให้เขากลับไป เขาก็กลับไปโดยสันติภาพ"

24

แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษัตริยEูลว่า "พระองคEรงกระทำอะไรเช่นนั้น ดูเถิด อับเนอรEาเฝ้าพระองคEไฉนพระองคEึงปล่อยเขาไป เขาก็หลุดมือไปแล้ว

25

พระองคEรงทราบแล้วว่าอับเนอรEุตรเนอรEาเพื่อล่อลวงพระองคEและเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของพระองคEและเพื่อทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองคEรงกระทำ"

26

เมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งผู้สื่อสารไปตามอับเนอรEเขาทั้งหลายก็นำท่านกลับมาจากบ่อน้ำชื่อสีราหEแต่ดาวิดหาทรงทราบเรื่องไมEP>

27

และเมื่ออับเนอรEลับมาถึงเฮโบรนแล้ว โยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่น ท่านก็สิ้นชีวิต โยอาบแก้แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้องชายของตน

28

ภายหลังเมื่อดาวิดทรงได้ยินเรื่องนีEพระองคEรัสว่า "ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิตยE่อพระพักตรEระเยโฮวาหE้วยเรื่องโลหิตของอับเนอรEุตรเนอรEP>

29

ขอให้โทษนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบ และเหนือวงศEานบิดาของเขาทั้งสิ้น ขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออก คนที่เป็นโรคเรื้อน คนที่ถือไม้เท้า คนที่ถูกประหารด้วยดาบ หรือคนขาดขนมปัง ขาดจากวงศEานของโยอาบ"

30

นี่แหละโยอาบกับอาบีชัยน้องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอรEเพราะอับเนอรEด้ฆ่าอาสาเฮลน้องชายของเขาเมื่อรบกันที่กิเบโอน

31

แล้วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบ และประชาชนทุกคนที่อยู่กับพระองคE่า "จงฉีกเสื้อผ้าของท่านทั้งหลาย และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไวEและจงไว้ทุกขEห้อับเนอรE และกษัตริยEาวิดเสด็จตามแคร่หามศพอับเนอรEป

32

เขาก็ฝังศพอับเนอรEว้ที่เฮโบรน และกษัตริยE็ส่งพระสุรเสียงกันแสง ณ ที่ฝังศพของอับเนอรEและประชาชนทั้งปวงก็ร้องไหEP>

33

และกษัตริยEรงคร่ำครวญด้วยเรื่องอับเนอรE่า "ควรหรือที่อับเนอรEะตายอย่างคนโง่ตาย

34

มือของท่านก็มิได้ถูกมัด เท้าของท่านก็มิได้ติดตรวน ท่านได้ล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชั่วร้าย" และประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้ถึงอับเนอรEีก

35

แล้วประชาชนทั้งปวงก็มาทูลชวนเชิญให้ดาวิดเสวยพระกระยาหารเมื่อเวลายังวันอยูEแต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่า "ถ้าเราลิ้มรสขนมปังหรือสิ่งใดๆก่อนดวงอาทิตยEก ขอพระเจ้าทรงทำโทษเราและให้หนักยิ่งกว่า"

36

ประชาชนทั้งปวงสังเกตเห็นเช่นนั้นก็พอใจ ดังที่ประชาชนทั้งปวงพอใจทุกสิ่งที่กษัตริยEรงกระทำ

37

ประชาชนทั้งสิ้นและชนอิสราเอลทั้งปวงจึงเข้าใจในวันนั้นว่าไม่เป็นพระประสงคEองกษัตริยEี่จะให้ฆ่าอับเนอรEุตรชายเนอรEสีย

38

กษัตริยEรัสกับข้าราชการของพระองคE่า "ท่านไม่ทราบหรือว่า วันนี้เจ้านายและคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งสิ้นชีวิตในอิสราเอล

39

แม้เราได้รับการเจิมเป็นกษัตริยEล้ว เราก็อ่อนกำลังในวันนีEชายเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเศรุยาหEนักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮวาหEรงสนองผู้กระทำผิดตามความผิดของเขาเถิด"

2 ซามูเอล / 2 Samuel 4

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com