พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 31

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 1

1

อยู่มาหลังจากที่ซาอูลสิ้นพระชนมEล้ว เมื่อดาวิดกลับจากการฆ่าฟันคนอามาเลข ดาวิดพักอยู่ที่ศิกลากได้สองวัน

2

พอถึงวันที่สาม ดูเถิด มีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูล สวมเสื้อผ้าขาดและมีผงคลีดินอยู่บนศีรษะ เมื่อเขามาถึงดาวิด ก็ซบหน้าลงถึงดินกระทำความเคารพ

3

ดาวิดถามเขาว่า "เจ้ามาจากไหน" เขาตอบท่านว่า "ข้าพเจ้ารอดมาจากค่ายอิสราเอล"

4

ดาวิดถามเขาว่า "ขอบอกฉันหน่อยว่า เหตุการณEป็นไปอย่างไรบ้าง" และเขาตอบว่า "ประชาชนหนีจากการรบไปแล้ว มีคนล้มและถึงความตายมากมาย ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็สิ้นพระชนมE้วย"

5

ดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่บอกนั้นว่า "เจ้าทราบได้อย่างไรว่า ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิ้นพระชนมE

6

ชายหนุ่มผู้ที่บอกท่านนั้นจึงตอบว่า "บังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืนพิงหอกของพระองคEยูEและดูเถิด รถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองคEข้ามา

7

เมื่อพระองคEรงเหลียวมาแลเห็นข้าพเจ้า พระองคEรัสเรียกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบว่า `ข้าพระองคEยู่ที่นี่พ่ะย่ะค่ะ'

8

พระองคEรัสถามข้าพเจ้าว่า `เจ้าคือใคร' ข้าพเจ้าทูลตอบพระองคE่า `ข้าพระองคEป็นคนอามาเลข'

9

พระองคEรัสสั่งข้าพเจ้าว่า `จงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสีย เราทนทุกขEรมานมากเพราะชีวิตของเรายังอยูE

10

ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองคEและประหารพระองคEสีย เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมื่อพระองคEรงล้มแล้วก็จะไม่ดำรงพระชนมEด้อีก และข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซึ่งอยู่บนพระเศียร และกำไลซึ่งอยู่ที่พระกร และข้าพเจ้าก็นำมาที่นี่เพื่อมอบแด่เจ้านายของข้าพเจ้า"

11

แล้วดาวิดฉีกเสื้อของท่าน และทุกคนที่อยู่กับท่านก็กระทำเช่นเดียวกัน

12

และเขาทั้งหลายไว้ทุกขEละร้องไห้และอดอาหารอยู่จนเวลาเย็น ให้ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮวาหEและวงศEานอิสราเอล เพราะเขาทั้งหลายต้องล้มตายด้วยดาบ

13

และดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่า "เจ้ามาจากไหน" เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าว ผู้เป็นคนอามาเลข"

14

ดาวิดถามเขาว่า "ทำไมเจ้ามิได้เกรงกลัวในการที่ยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเยโฮวาหEรงเจิมไวE

15

แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่งในหมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอกว่า "ไปซิ ฆ่าเขาเสีย" และเขาก็ฆ่าชายคนนั้นตาย

16

ดาวิดกล่าวแก่ชายนั้นว่า "ให้โลหิตของเจ้าตกบนศีรษะของเจ้าเอง เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่า `ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเยโฮวาหEรงเจิมไวE"

17

ดาวิดก็ครวญคร่ำตามคำคร่ำครวญต่อไปนีEเพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรส

18

(และท่านกล่าวว่า ควรจะสอนคนยูดาหEห้รู้จักใช้คันธนู ดูเถิด คำคร่ำครวญนั้นบันทึกไว้ในหนังสือยาชารE ว่า

19

"ศักดิEรีของอิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน วีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอ

20

อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท อย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอชเคโลน เกรงว่าบุตรสาวคนฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรงว่าบุตรสาวของผู้ที่มิได้เข้าสุหนัตจะลิงโลด

21

เทือกเขากิลโบอาเอE ขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวาย เพราะว่าที่นั่นโล่ของวีรบุรุษถูกทอดทิ้งแล้ว โล่ของซาอูลเหมือนกับว่าพระองคEิได้เจิมไว้ด้วยน้ำมัน

22

คันธนูของโยนาธานมิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่า จากไขมันของผู้ที่มีกำลัง และดาบของซาอูลก็มิได้กลับมาเปล่า

23

ซาอูลและโยนาธานเป็นที่รักและน่ารักเมื่อทรงพระชนมEยูEและเมื่อมรณาแล้วทั้งสองไม่แยกจากกัน ทั้งสองก็เร็วกว่านกอินทรี ทั้งสองแข็งแรงกว่าสิงโต

24

บุตรสาวของอิสราเอลเอE จงร้องไห้เพื่อซาอูล ผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโอ่อ่าด้วยผ้าสีแดงเข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณEองคำเหนือเครื่องแต่งกายของเจ้า

25

วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอท่ามกลางศึกสงคราม โอ โยนาธาน ท่านถูกสังหารอยู่บนที่สูงของท่าน

26

พี่โยนาธานเอE ข้าพเจ้าเป็นทุกขEพื่อท่าน ท่านเป็นที่ชื่นใจของข้าพเจ้ามาก ความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรี

27

วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครื่องยุทโธปกรณE็พินาศไป"

2 ซามูเอล / 2 Samuel 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com