พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 30

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 31

1

ฝ่ายคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนีไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอา

2

และคนฟีลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรส และคนฟีลิสเตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสีย

3

การรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไป นักธนูมาพบพระองคEข้า พระองคE็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนู

4

แล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองคE่า "จงชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบหลู่เรา" แต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองคEอกทรงล้มทับดาบนั้น

5

และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนมEล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาเองตายด้วย

6

ดังนั้น ซาอูลก็สิ้นพระชนมEราชโอรสทั้งสาม และผู้ถืออาวุธของพระองคE็สิ้นชีวิตตลอด จนคนของพระองคEั้งสิ้นก็ตายเสียในวันเดียวกัน

7

เมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฟากหุบเขาข้างโน้น และผู้ที่อยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้นเห็นคนอิสราเอลหนีไป และเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองคEิ้นชีพแล้ว เขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาเสียหลบหนีไป คนฟีลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้น

8

อยู่มาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า ก็พบพระศพซาอูลและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิลโบอา

9

พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล และถอดเครื่องอาวุธของพระองคEอก ส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินฟีลิสเตีย เพื่อประกาศนำเอาข่าวนี้ในเรือนรูปเคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา

10

เขาเอาเครื่องอาวุธของพระองคEรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และมัดพระศพของพระองคEว้กับกำแพงเมืองเบธชาน

11

แต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟีลิสเตียกระทำอย่างนั้นกับซาอูล

12

ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยังรุ่งไปปลดพระศพของซาอูล และศพราชโอรสทั้งสามลงเสียจากกำแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงเสียที่นั่น

13

เขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

2 ซามูเอล / 2 Samuel 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com