พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 25

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 26

1

ชาวศิฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาหEูลว่า "ดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคีลาหEซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิใช่หรือ"

2

ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิ่นทุรกันดารศิฟ พร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคน เพื่อแสวงดาวิดในถิ่นทุรกันดารศิฟ

3

และซาอูลทรงตั้งค่ายอยู่ที่เขาฮาคีลาหEซึ่งอยู่ข้างถนนซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมน แต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และท่านเห็นว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านที่ในถิ่นทุรกันดาร

4

เพราะฉะนั้นดาวิดส่งผู้สอดแนมออกไป จึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่แล้ว

5

แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ซึ่งซาอูลทรงตั้งค่ายอยูEและดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอรEุตรชายเนอรEม่ทัพ ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย ฝ่ายกองทัพก็ตั้งค่ายอยู่รอบพระองคEP>

6

แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลคคนฮิตไทตEและกับอาบีชัยบุตรชายของนางเศรุยาหEน้องชายของโยอาบว่า "ผู้ใดจะลงไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้าง" อาบีชัยตอบว่า "ข้าพเจ้าจะลงไปกับท่าน"

7

ดาวิดและอาบีชัยจึงลงไปที่กองทัพในเวลากลางคืน และดูเถิด ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย หอกของพระองคEักอยู่ที่ที่ดินตรงพระเศียร อับเนอรEับพวกพลก็นอนล้อมพระองคEยูEP>

8

อาบีชัยพูดกับดาวิดว่า "ในวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้ว ฉะนั้นบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดิน ครั้งเดียวก็พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สอง"

9

แต่ดาวิดบอกอาบีชัยว่า "ขออย่าทำลายพระองคEลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเยโฮวาหEรงเจิมไวEและจะไม่มีความผิด"

10

และดาวิดกล่าวว่า "พระเยโฮวาหEรงพระชนมEยู่แน่ฉันใด พระเยโฮวาหEะทรงฆ่าพระองคE่านเอง หรือจะถึงวันกำหนดที่พระองคE้องสิ้นพระชนมEหรือพระองคEะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย

11

ขอพระเยโฮวาหEรงห้ามปรามข้าพเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเยโฮวาหEรงเจิมไวEบัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกน้ำ และให้เราไปกันเถิด"

12

ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ำจากที่พระเศียรของซาอูล และเขาทั้งสองก็ออกไป ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครทราบ และไม่มีคนใดตื่น เพราะเขาหลับสนิททุกคน เพราะพระเยโฮวาหEรงบันดาลให้เขาหลับสนิท

13

และดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไป มีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่าย

14

ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับเนอรEุตรชายเนอรE่า "อับเนอรEอE ท่านไม่ตอบหรือ" แล้วอับเนอรEอบว่า "ใครนั่นที่มาร้องเรียกกษัตริยE

15

และดาวิดตอบอับเนอรE่า "ท่านไม่ใช่ผู้ชายแกล้วกล้าดอกหรือ ในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้าง ทำไมท่านไม่เฝ้ากษัตริยEจ้านายของท่านไว้ให้ดี เพราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทำลายกษัตริยEจ้านายของท่าน

16

ที่ท่านกระทำเช่นนี้ไม่ดีแนEพระเยโฮวาหEรงพระชนมEยู่แน่ฉันใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดี ผู้ที่พระเยโฮวาหEรงเจิมไวEบัดนี้ตรวจดูทีว่า หอกของกษัตริยEยู่ที่ไหน และเหยือกน้ำที่ตรงพระเศียรนั้นอยู่ที่ไหน"

17

ซาอูลทรงจำสำเนียงดาวิดได้จึงตรัสว่า "ดาวิดบุตรของข้าเอE นี่เป็นเสียงของเจ้าหรือ" และดาวิดทูลว่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEเจ้านายของข้าพระองคEเป็นเสียงข้าพระองคE่ะย่ะค่ะ"

18

และท่านทูลต่อไปว่า "ไฉนเจ้านายของข้าพระองคEึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองคEข้าพระองคEด้กระทำอะไรไป มือข้าพระองคEิดอย่างไรเล่า

19

เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอกษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEรงฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองคEถ้าพระเยโฮวาหEรงปลุกปั่นพระองคEห้ต่อสู้ข้าพระองคEขอพระเยโฮวาหEห้ได้รับเครื่องถวาย แต่ถ้าเป็นบุตรทั้งหลายของมนุษยEุก็ขอให้คนนั้นเป็นที่สาปแช่งต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEเพราะเขาได้ขับไล่ข้าพระองคEอกไปในวันนี้มิให้ได้ส่วนมรดกของพระเยโฮวาหEโดยกล่าวว่า `จงไปปรนนิบัติพระอื่น'

20

เพราะฉะนั้นบัดนีEขออย่าให้โลหิตของข้าพระองคEกถึงดินต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEเพราะกษัตริยEห่งอิสราเอลได้ออกมาหาชีวิตหมัดตัวเดียว ดังผู้หนึ่งไล่ตามนกกระทาอยู่บนภูเขา"

21

แล้วซาอูลตรัสว่า "ข้าได้กระทำบาปแล้ว ดาวิดบุตรของเราเอE จงกลับไปเถิด ด้วยว่าเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดูเถิด เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทำผิดอย่างเหลือหลาย"

22

และดาวิดทูลว่า "ข้าแต่กษัตริยEดูเถิด หอกของกษัตริยEยู่ที่นีEขอรับสั่งให้คนหนุ่มคนหนึ่งมารับไปจากที่นีEP>

23

พระเยโฮวาหEรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัตยEื่อของเขา เพราะในวันนี้พระเยโฮวาหEรงมอบพระองคEว้ในมือของข้าพระองคEล้ว แต่ข้าพระองคEิได้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเยโฮวาหEรงเจิมไวEP>

24

ดูเถิด ชีวิตของพระองคEั้นประเสริฐในสายตาของข้าพระองคEนวันนี้ฉันใด ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองคEระเสริฐในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEันนั้น และขอพระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากบรรดาความทุกขEำบากทั้งสิ้นด้วย"

25

แล้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่า "ดาวิดบุตรของเราเอE ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า เจ้าจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะสำเร็จแนE ดาวิดจึงไปตามทางของท่าน และซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองคEP>

1 ซามูเอล / 1 Samuel 27

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com