พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 12

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 13

1

ซาอูลขึ้นครองราชสมบัติแล้วหนึ่งปี และเมื่อพระองคEรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสองปี

2

ซาอูลจึงทรงคัดเลือกชายอิสราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่กับซาอูลที่มิคมาชและที่แดนเทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่งพันคนนั้นอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาหEห่งคนเบนยามิน ประชาชนนอกนั้นพระองคE็ปล่อยให้กลับเต็นทEองตนทุกคน

3

โยนาธานได้ตีกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียซึ่งอยู่ที่เกบาพ่ายแพ้ไป คนฟีลิสเตียได้ยินถึงเรื่องนั้น และซาอูลก็เป่าแตรทั่วแผ่นดินนั้นว่า "ขอให้คนฮีบรูทั้งหลายได้ยิน"

4

และคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยินเขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย และคนอิสราเอลก็เป็นที่เกลียดชังของคนฟีลิสเตียเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนได้ถูกเรียกออกมาให้สมทบกับซาอูลที่กิลกาล

5

และคนฟีลิสเตียชุมนุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอิสราเอล มีรถรบสามหมื่น และพลม้าหกพัน และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนเม็ดทรายที่ฝั่งทะเล เขาก็ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ที่มิคมาช ทางตะวันออกของเบธาเวน

6

เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่ในที่คับแค้น (เพราะประชาชนถูกบีบคั้นอย่างหนัก) แล้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ และในพุ่มไม้หนาทึบ ในซอกหิน ในอุโมงคEละในบ่อ

7

พวกฮีบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ำจอรEดนไปยังดินแดนกาดและกิเลอาด แต่ฝ่ายซาอูลพระองคEังประทับอยู่ที่กิลกาล และประชาชนทั้งหมดติดตามพระองคEปด้วยตัวสั่น

8

พระองคEรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไวEแต่ซามูเอลมิได้มาที่กิลกาล ประชาชนก็แตกกระจายไปจากพระองคEP>

9

ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่า "จงนำเครื่องเผาบูชามาให้เราที่นีEและเครื่องสันติบูชาด้วย" และพระองคE็ได้ถวายเครื่องเผาบูชา

10

ต่อมาพอพระองคEวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซามูเอลก็มาถึง ซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคำนับท่าน

11

ซามูเอลถามว่า "ท่านได้กระทำอะไรไปแล้วนีE และซาอูลตรัสตอบว่า "เมื่อข้าพเจ้าเห็นประชาชนแตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็มิได้มาภายในวันที่กำหนดไวEและคนฟีลิสเตียก็ได้ชุมนุมกันที่มิคมาช

12

ข้าพเจ้าจึงว่า `บัดนีEคนฟีลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่กิลกาล และข้าพเจ้ายังมิได้ทูลขอพระกรุณาแห่งพระเยโฮวาหE ข้าพเจ้าจึงข่มตัวเอง และได้ถวายเครื่องเผาบูชา"

13

และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่า "ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองคEรงบัญชาท่านไวEเพราะพระเยโฮวาหEะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็นนิตยEล้ว

14

แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน พระเยโฮวาหEรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองคEล้ว และพระเยโฮวาหEรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองคEเพราะท่านมิได้รักษาสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหEรงบัญชาท่านไวE

15

และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลกาลถึงกิเบอาหEห่งคนเบนยามิน และซาอูลทรงนับพลซึ่งอยู่กับพระองคEด้ประมาณหกร้อยคน

16

ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองคEและพลที่อยู่กับพระองคE็อยู่ในกิเบอาหEห่งคนเบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่มิคมาช

17

มีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่งหันตรงไปยังโอฟราหEังแผ่นดินชูอัล

18

อีกกองหนึ่งหันตรงไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่งหันตรงไปยังพรมแดนซึ่งอยู่เหนือหุบเขาเศโบอิมตรงถิ่นทุรกันดาร

19

คราวนั้นจะหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มี เพราะคนฟีลิสเตียกล่าวว่า "เกรงว่าพวกฮีบรูจะทำดาบหรือหอกใช้เอง"

20

แต่คนอิสราเอลทุกคนลงไปยังฟีลิสเตียเพื่อลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของเขา

21

แต่พวกเขาคิดค่าลับสำหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน และติดประตัก

22

เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันทำศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่ไดEแต่ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองคEี

23

และกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิคมาช

1 ซามูเอล / 1 Samuel 14

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com