พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 6

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

ชาวคีริยาทเยอาริมได้มาเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาหEึ้นไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขา และเขาทั้งหลายก็ชำระเอเลอาซารEุตรชายของเขาให้บริสุทธิEพื่อให้ดูแลหีบแห่งพระเยโฮวาหEP>

2

อยู่มานับแต่วันที่หีบนั้นอยู่ที่คีริยาทเยอาริมก็เป็นเวลาช้านานตั้งยี่สิบปี และบรรดาวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้นก็คร่ำครวญถึงพระเยโฮวาหEP>

3

แล้วซามูเอลพูดกับวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้นว่า "ถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเยโฮวาหE้วยสิ้นสุดใจของท่าน จงทิ้งพระต่างด้าวและพระอัชทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และเตรียมใจของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาหEและปรนนิบัติแต่พระองคEท่านั้น พระองคEะทรงช่วยท่านให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย"

4

คนอิสราเอลจึงทิ้งพระบาอัลและพระอัชทาโรท และเขาทั้งหลายปรนนิบัติแต่พระเยโฮวาหEท่านั้น

5

แล้วซามูเอลกล่าวว่า "จงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสปาหEละข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาหEพื่อท่าน"

6

เขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่มิสปาหEและตักน้ำมาเทออกถวายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่า "เราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาหE และซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาหEP>

7

เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิสปาหEเจ้านายแห่งฟีลิสเตียก็ยกขึ้นไปต่อสู้กับอิสราเอล และเมื่อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั้นเขาก็กลัวคนฟีลิสเตีย

8

และคนอิสราเอลร้องต่อซามูเอลว่า "อย่าหยุดร้องทูลพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราเพื่อเราทั้งหลาย เพื่อขอพระองคEรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย"

9

ซามูเอลก็เอาลูกแกะอ่อนที่ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งตัวแด่พระเยโฮวาหEและซามูเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาหEรงสดับท่าน

10

ขณะที่ซามูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับอิสราเอล แต่พระเยโฮวาหEรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นสู้กับคนฟีลิสเตีย กระทำให้คนฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้แก่อิสราเอล

11

คนอิสราเอลก็ออกจากมิสปาหEิดตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขา จนไปถึงเมืองเบธคารEP>

12

แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างมิสปาหEละเชน เรียกชื่อศิลานั้นว่า เอเบนเอเซอรEเพราะท่านกล่าวว่า "พระเยโฮวาหEรงช่วยพวกเราจนบัดนีE

13

ดังนั้นคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีก และพระหัตถEห่งพระเยโฮวาหE็ต่อสู้คนฟีลิสเตียตลอดชีวิตของซามูเอล

14

หัวเมืองที่คนฟีลิสเตียได้ยึดไปจากอิสราเอลนั้น ก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอล ตั้งแต่เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้คืนมาจากมือของคนฟีลิสเตีย ครั้งนั้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรตE้วย

15

ซามูเอลได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่ตลอดชีวิตของท่าน

16

และท่านก็เที่ยวไปโดยรอบทุกปีเป็นประจำ ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาหEและท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่านั้น

17

แล้วท่านจะกลับมายังเมืองรามาหEเพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น ท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่นั่นด้วย ท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาหEี่นั่น

1 ซามูเอล / 1 Samuel 8

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com