พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 12

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 13

1

คนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEีก พระเยโฮวาหEึงทรงมอบเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตียสี่สิบปี

2

มีชายคนหนึ่งเป็นชาวโศราหEนครอบครัวดาน ชื่อมาโนอาหEภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลย

3

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEาปรากฏแก่นางนั้น กล่าวแก่นางว่า "ดูเถิด บัดนี้เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตั้งครรภEลอดบุตรเป็นชาย

4

ฉะนั้นบัดนี้จงระวัง อย่าดื่มเหล้าองุ่น หรือเมรัย และอย่ารับประทานของมลทิน

5

เพราะดูเถิด เจ้าจะตั้งครรภEละคลอดบุตรเป็นชาย อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา เพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาศีรEด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภEเขาจะเป็นคนเริ่มช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย"

6

ฝ่ายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีว่า "มีบุรุษผู้หนึ่งของพระเจ้ามาหาดิฉัน ใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรคEองพระเจ้า น่ากลัวนัก ดิฉันไม่ได้ถามท่านว่าท่านมาจากไหน และท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ดิฉัน

7

แต่ท่านบอกดิฉันว่า `ดูเถิด เจ้าจะตั้งครรภEละคลอดบุตรชาย ฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัย อย่ารับประทานของมลทิน เพราะเด็กนั้นจะเป็นพวกนาศีรEด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภEนวันตาย'"

8

แล้วมาโนอาหE็วิงวอนพระเยโฮวาหEูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองคEรงใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองคEั้งสองอีกครั้งหนึ่ง สั่งสอนข้าพระองคE่า ข้าพระองคEวรกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้น"

9

และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาหEและทูตสวรรคEองพระเจ้ามาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนา แต่มาโนอาหEามีของนางไม่ได้อยู่ด้วย

10

นางก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่า "ดูเถิด บุรุษผู้ที่ปรากฏแก่ดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีก"

11

มาโนอาหE็ลุกขึ้นตามภรรยาไป เมื่อมาถึงบุรุษผู้นั้นเขาจึงว่า "ท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือ" ผู้นั้นตอบว่า "เราเป็นผู้นั้นแหละ"

12

มาโนอาหEึงกล่าวว่า "บัดนี้ขอให้ถ้อยคำของท่านเป็นความจริง ข้าพเจ้าทั้งสองควรสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไร และข้าพเจ้าทั้งสองควรกระทำต่อเขาอย่างไร"

13

และทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEอกแก่มาโนอาหE่า "บรรดาสิ่งที่เราได้บอกแก่หญิงแล้วนั้นให้นางระวังให้ดี

14

อย่าให้รับประทานสิ่งใดที่ได้มาจากเถาองุ่น อย่าให้นางดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัย อย่ารับประทานของมลทิน สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการ"

15

มาโนอาหEล่าวแก่ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหE่า "ขอท่านรออยู่ก่อน ข้าพเจ้าทั้งสองจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่าน"

16

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEอกมาโนอาหE่า "ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะไม่รับประทานอาหารของเจ้า แต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องเผาบูชา เจ้าจงถวายแด่พระเยโฮวาหE เพราะว่ามาโนอาหEม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหEP>

17

มาโนอาหEามทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหE่า "ท่านชื่ออะไร เพื่อเมื่อเป็นจริงตามถ้อยคำของท่าน เราจะได้ให้เกียรติแก่ท่าน"

18

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEอกมาโนอาหE่า "ถามชื่อเราทำไม ชื่อของเราเป็นที่ซ่อนเร้นอยูE

19

มาโนอาหE็เอาลูกแพะกับธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่พระเยโฮวาหEและทูตสวรรคEั้นกระทำการมหัศจรรยEมาโนอาหEละภรรยาก็มองดู

20

และอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรคEทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหE็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชา ขณะเมื่อมาโนอาหEละภรรยาคอยดูอยูEและเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดิน

21

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEม่ปรากฏแก่มาโนอาหEรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลย แล้วมาโนอาหEึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหEP>

22

และมาโนอาหEูดกับภรรยาของตนว่า "เราจะตายเป็นแนEเพราะเราได้เห็นพระเจ้า"

23

แต่ภรรยาบอกเขาว่า "ถ้าพระเยโฮวาหEรงหมายจะฆ่าเราเสีย พระองคEงจะไม่รับเครื่องเผาบูชาและธัญญบูชาจากมือของเรา หรือทรงสำแดงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่เรา หรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เรา"

24

ผู้หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อว่าแซมสัน เด็กนั้นก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาหEรงอำนวยพระพรแก่เขา

25

และพระวิญญาณของพระเยโฮวาหE็ทรงเริ่มเร้าใจเขาที่ค่ายดานระหว่างโศราหEับเอชทาโอล

ผู้วินิจฉัย / Judges 14

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com