พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 9

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 10

1

ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปูวาหEู้เป็นบุตรชายของโดโด คนอิสสาคารEและเขาอยู่ที่เมืองชามีรEนแดนเทือกเขาเอฟราอิม

2

ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี แล้วท่านก็สิ้นชีวิต เขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามีรEP>

3

ต่อมายาอีรEนกิเลอาดได้ขึ้นมาและท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสองปี

4

ท่านมีบุตรชายสามสิบคน ขี่ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่สามสิบหัวเมืองเรียกว่าเมืองฮาโวทยาอีรEนทุกวันนีEซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาด

5

ยาอีรE็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน

6

คนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEีก ไปปรนนิบัติพระบาอัล พระอัชทาโรท พวกพระของเมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโมอับ พวกพระของคนอัมโมน พวกพระของคนฟีลิสเตีย และละทิ้งพระเยโฮวาหEสีย หาได้ปรนนิบัติพระองคEมEP>

7

และพระพิโรธของพระเยโฮวาหE็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล จึงทรงขายเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอัมโมน

8

เขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคนอิสราเอลในปีนั้น คือคนอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้นในแผ่นดินของคนอาโมไรตEซึ่งอยู่ในกิเลอาดสิบแปดปี

9

ทั้งคนอัมโมนได้ข้ามแม่น้ำจอรEดนไปต่อสู้กับยูดาหEละต่อสู้กับเบนยามิน และต่อสู้กับวงศEานเอฟราอิม ดังนั้นอิสราเอลจึงเดือดร้อนอย่างยิ่ง

10

และคนอิสราเอลร้องทุกขE่อพระเยโฮวาหE่า "ข้าพระองคEั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองคEเพราะว่าข้าพระองคEด้ทอดทิ้งพระเจ้าของข้าพระองคEสีย และปรนนิบัติพระบาอัล"

11

และพระเยโฮวาหEรัสกับคนอิสราเอลว่า "เรามิได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากชาวอียิปตEจากคนอาโมไรตEจากคนอัมโมน และจากคนฟีลิสเตียหรือ

12

ทั้งคนไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า เจ้าได้ร้องทุกขEึงเราและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นมือเขาทั้งหลาย

13

แม้กระนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเรา และปรนนิบัติพระอื่น ฉะนี้เราจึงจะไม่ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นอีกต่อไป

14

จงไปร้องทุกขE่อพระซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกเถิด ให้พระเหล่านั้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกขEดือดร้อนนีE

15

และคนอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮวาหE่า "ข้าพระองคEั้งหลายได้กระทำบาปแล้ว ขอพระองคEรงกระทำตามที่พระองคEรงเห็นชอบ ข้าพระองคEอวิงวอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นในวันนี้เถิด"

16

ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเลิกถือพระอื่น และปรนนิบัติพระเยโฮวาหEฝ่ายพระองคEรงเดือดร้อนพระทัยด้วยความทุกขEข็ญของอิสราเอล

17

ฝ่ายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให้มาพร้อมกัน เขาได้ตั้งค่ายในกิเลอาด และคนอิสราเอลก็มาพร้อมกันตั้งค่ายอยู่ที่มิสปาหEP>

18

และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่า "ผู้ใดที่จะเป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน ผู้นั้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทั้งหมด"

ผู้วินิจฉัย / Judges 11

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com