พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 5

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 6

1

และคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEและพระเยโฮวาหEรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปี

2

และมือของคนมีเดียนก็มีชัยชนะต่ออิสราเอล เพราะเหตุคนมีเดียน ประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่หลบซ่อนซึ่งอยู่ในภูเขาให้แก่ตนเอง คือถ้ำ และที่กำบังที่เข้มแข็ง

3

เพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไร คนมีเดียนและคนอามาเลขและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขา

4

เขามาตั้งค่ายไว้แล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสีย ไกลไปถึงเมืองกาซา ไม่ให้มีเครื่องบริโภคเหลือในอิสราเอลเลย ไม่ว่าแกะ หรือวัว หรือลา

5

เพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงสัตวEละเต็นทEเขามาเหมือนตั๊กแตนเป็นฝูงEทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วน เมื่อเขาเข้ามา เขาก็ทำลายแผ่นดินเสียอย่างนี้แหละ

6

พวกอิสราเอลจึงตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็ร้องทุกขEึงพระเยโฮวาหEP>

7

ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกขEึงพระเยโฮวาหEเพราะคนมีเดียน

8

พระเยโฮวาหE็ทรงใช้ผู้พยากรณEนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอล ผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า "พระเยโฮวาหEระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า `เราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปตEนำเจ้าออกมาจากเรือนทาส

9

และเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปตEและให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้า และขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า และมอบแผ่นดินของเขาให้แก่เจ้า

10

และเราบอกกับเจ้าว่า "เราคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่าเกรงกลัวพระของคนอาโมไรตEในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั้น" แต่เจ้าทั้งหลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไมE"

11

ฝ่ายทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหEานั่งอยู่ที่ใต้ต้นโอ๊กที่ตำบลโอฟราหEซึ่งเป็นของโยอาช คนอาบีเยเซอรEฝ่ายกิเดโอนบุตรชายของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียน

12

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่า "เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอE พระเยโฮวาหEรงสถิตกับเจ้า"

13

กิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่า "โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาหEรงสถิตกับพวกเราแล้ว ไฉนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่า และการอัศจรรยEั้งหลายของพระองคEึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้เราฟังว่า `พระเยโฮวาหEรงนำเราออกจากอียิปตEิใช่หรือ' แต่สมัยนี้พระเยโฮวาหEรงทอดทิ้งเราเสียแล้ว และทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียน"

14

และพระเยโฮวาหEรงหันมาหาเขาตรัสว่า "จงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละ เราใช้เจ้าให้ไปแล้ว มิใช่หรือ"

15

กิเดโอนจึงกราบทูลว่า "โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองคEะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร ดูเถิด ครอบครัวของข้าพระองคE่ำต้อยที่สุดในคนมนัสเสหEและตัวข้าพระองคE็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในวงศEานบิดาของข้าพระองคE

16

พระเยโฮวาหEรัสกับเขาว่า "แต่เราจะอยู่กับเจ้าแนEและเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียว"

17

เขาก็ทูลพระองคE่า "ถ้าบัดนี้ข้าพระองคEด้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองคEขอทรงโปรดสำแดงหมายสำคัญอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองคE่า พระองคEองตรัสกับข้าพระองคEP>

18

ขอพระองคEย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองคEะกลับมาหาพระองคEและนำของมาตั้งถวายต่อพระพักตรE และพระองคEรัสว่า "เราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีก"

19

กิเดโอนก็กลับเข้าบ้าน จัดลูกแพะตัวหนึ่งกับแป้งเอฟาหEนึ่งทำขนมไร้เชื้อ เขาเอาเนื้อใส่กระจาด ส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อ นำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองคEี่ใต้ต้นโอ๊ก

20

และทูตสวรรคEองพระเจ้าบอกเขาว่า "จงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานีEเทน้ำแกงราดของเหล่านั้น" กิเดโอนก็กระทำตาม

21

แล้วทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหE็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมด และทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหE็หายไปพ้นสายตาของเขา

22

กิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหEริง และกิเดโอนพูดว่า "โอ องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า บัดนี้ข้าพระองคEด้เห็นทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหE่อหน้าต่อตา อนิจจาเอE"

23

แต่พระเยโฮวาหEรัสกับกิเดโอนว่า "สันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้า เจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ตาย"

24

ฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเยโฮวาหEี่นั่น และเรียกตำบลนั้นว่า พระเยโฮวาหEาโลม ทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอฟราหEซึ่งเป็นของคนอาบีเยเซอรEP>

25

อยู่มาในคืนวันนั้นพระเยโฮวาหEรัสสั่งกิเดโอนว่า "จงเอาวัวหนุ่มของบิดา คือวัวผู้ตัวที่สองที่มีอายุเจ็ดปีมา ไปพังแท่นพระบาอัลซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสีย จงโค่นเสารูปเคารพซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วย

26

และสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนีEใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบ แล้วนำวัวตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องเผาบูชา เผาด้วยไม้เสารูปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั้น"

27

กิเดโอนจึงนำคนใช้สิบคนไปกระทำตามที่พระเยโฮวาหEรัสสั่งแก่เขา แต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมือง จนไม่กล้าทำกลางวันจึงกระทำในเวลากลางคืน

28

เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ดูเถิด แท่นบูชาพระบาอัลพังทลาย และเสารูปเคารพที่อยู่ข้างๆก็ถูกโค่นลง และมีวัวผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั้น

29

เขาจึงพูดกันและกันว่า "ใครทำอย่างนี้นะ" เมื่อเขาได้สืบถามแล้ว เขาทั้งหลายจึงกล่าวว่า "กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้กระทำสิ่งนีE

30

แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่า "จงมอบลูกของเจ้านั้นมาให้ประหารชีวิตเสีย เพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอัลและโค่นเสารูปเคารพที่อยู่ข้างแท่นนั้น"

31

แต่โยอาชได้ตอบคนที่มาฟ้องนั้นว่า "ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานแทนพระบาอัลหรือ จะสู้ความแทนหรือ ผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอัลจะต้องถูกประหารชีวิตเช้านี้แหละ ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถิด เพราะมีคนมาพังแท่นของท่านลง"

32

วันนั้นเขาจึงตั้งชื่อท่านว่า เยรุบบาอัล ใจความว่า "ให้บาอัลสู้คดีเอง" เพราะเขาพังแท่นของท่าน

33

ครั้งนั้นบรรดาคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามไปตั้งค่ายอยู่ในหุบเขายิสเรเอล

34

แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาหEรงสถิตกับกิเดโอน ท่านก็เป่าแตร เรียกคนอาบีเยเซอรEห้มาติดตามท่าน

35

และท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสหEเรียกให้เขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอรEเศบูลุน และนัฟทาลี คนเหล่านี้ก็ขึ้นมาปะทะข้าศึกด้วย

36

กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า "ถ้าพระองคEะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองคEดังที่พระองคEรัสแล้วนั้น

37

ดูเถิด ข้าพระองคEด้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าว แม้มีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้น ส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้ง ข้าพระองคE็จะทราบว่า พระองคEะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองคEดังที่พระองคEรัสนั้น"

38

ก็เป็นไปดังนั้น เมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะ เขาบีบได้น้ำค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชาม

39

แล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า "ขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองคEขอข้าพระองคEูลอีกสักครั้งเดียว ขอข้าพระองคEดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิด คราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะ ส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไป"

40

ในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามที่ขอ คือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยูEแต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน

ผู้วินิจฉัย / Judges 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com