พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 3

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 4

1

ครั้นเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว คนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEีก

2

พระเยโฮวาหEึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริยEมืองคานาอัน ผู้ครอบครองอยูEณ กรุงฮาโซรEแม่ทัพของท่านชื่อสิเสรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ

3

แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกขEึงพระเยโฮวาหEเพราะว่ากษัตริยEาบินมีรถรบเหล็กเก้าร้อยคัน และได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึงยี่สิบปี

4

คราวนั้นผู้พยากรณEญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราหEภรรยาของลัปปิโดท เป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้น

5

นางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราหEี่อยู่ระหว่างรามาหEละเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความ

6

นางใช้คนไปเรียกบาราคบุตรชายอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชในนัฟธาลีและกล่าวแก่เขาว่า "พระเยโฮวาหEระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่า `ไปซิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบรEจงเกณฑEากคนนัฟทาลีและคนเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน

7

และเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชน พร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า'"

8

บาราคจึงตอบนางว่า "ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป แต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป"

9

นางจึงตอบว่า "ดิฉันจะไปกับท่านแนEแต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิEรี เพราะว่าพระเยโฮวาหEะขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง" แล้วนางเดโบราหE็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช

10

บาราคจึงเรียกเศบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดช มีคนหนึ่งหมื่นเดินตามขึ้นไป และนางเดโบราหE็ไปด้วย

11

มีชายคนหนึ่งชื่อเฮเบอรEนเคไนตEคือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้แยกออกจากคนเคไนตEั้งหลาย มาตั้งเต็นทEยู่ไกลออกไปถึงที่ราบศานันนิม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช

12

เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่าบาราคบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบรEล้ว

13

สิเสราก็เรียกรถรบทั้งหมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็กเก้าร้อยคัน รวมกับเหล่าทหารทั้งหมดที่ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ำคีโชน

14

นางเดโบราหEึงกล่าวแก่บาราคว่า "ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวันที่พระเยโฮวาหEรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระเยโฮวาหEสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือ" บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบรEร้อมกับทหารหนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไป

15

พระเยโฮวาหEรงกระทำให้สิเสราพร้อมกับรถรบทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่าน แตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค แล้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไป

16

และบาราคได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพทั้งหมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคนเดียว

17

ฝ่ายสิเสราวิ่งหนีไปถึงเต็นทEองยาเอล ภรรยาของเฮเบอรEนเคไนตEเพราะว่ายาบินกษัตริยEมืองฮาโซรEป็นไมตรีกันกับวงศEานเฮเบอรEนเคไนตEP>

18

ยาเอลจึงออกไปต้อนรับสิเสรา เรียนว่า "เจ้านายของดิฉันเจ้าข้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉัน อย่ากลัวอะไรเลย" สิเสราจึงแวะเข้าไปในเต็นทEและนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวใหEP>

19

ท่านจึงพูดกับนางว่า "ขอน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ำ" นางก็เปิดถุงน้ำนมให้ท่านดื่ม และเอาผ้าคลุมท่านไวEP>

20

สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า "ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นทEถ้ามีผู้ใดมาถามว่า `มีใครมาพักที่นี่บ้างหรือ' จงบอกว่า `ไม่มี'"

21

แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอรEยิบหลักขึงเต็นทEถือค้อนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ขมับของสิเสราทะลุติดดิน ขณะเมื่อสิเสรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อย แล้วสิเสราก็สิ้นชีวิต

22

และดูเถิด บาราคไล่ติดตามสิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไปต้อนรับเรียนท่านว่า "เชิญเข้ามาเถิด ดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้น" พอบาราคก็เข้าไปในเต็นทEล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิ้นชีวิตอยูEมีหลักเต็นทEนขมับ

23

ดังนี้แหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริยEานาอันนอบน้อมต่อหน้าคนอิสราเอล

24

และมือของคนอิสราเอลก็กระทำต่อยาบินกษัตริยEมืองคานาอันหนักขึ้นทุกที จนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริยEมืองคานาอันเสีย

ผู้วินิจฉัย / Judges 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com