พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 1

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 2

1

ฝ่ายทูตสวรรคEงคEนึ่งของพระเยโฮวาหEด้ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิม และกล่าวว่า "เราได้ให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปตEและได้นำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าวว่า `เราจะไม่หักพันธสัญญาที่เราได้มีไว้กับเจ้าเลย

2

และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนีEเจ้าต้องทำลายแท่นบูชาของเขาเสีย' แต่เจ้ามิได้เชื่อฟังเสียงของเรา เจ้าทำอะไรเช่นนี้เล่า

3

ฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่า `เราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้า แต่เขาจะเป็นเช่นหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้า และพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า'"

4

อยู่มาเมื่อทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEล่าวคำเหล่านี้แก่บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชาชนก็ส่งเสียงร้องไหEP>

5

และเขาเรียกที่ตำบลนั้นว่า โบคิม และเขาทั้งหลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาหEี่นั่น

6

เมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่ในมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครอง

7

ประชาชนทั้งหลายได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาหEลอดสมัยของโยชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ่งได้เห็นปวงมหกิจซึ่งพระเยโฮวาหEด้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล

8

โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาหEิ้นชีวิตเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิบปี

9

และเขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเสราหEในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนือของยอดเขากาอัช

10

และยุครุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา อีกยุคหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมา เขาไม่รู้จักพระเยโฮวาหEรือรู้พระราชกิจซึ่งพระองคEด้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล

11

คนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEและปรนนิบัติพระบาอัล

12

เขาได้ละทิ้งพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ทรงนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปตEและเขาทั้งหลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเขา กราบไหว้พระเหล่านั้น กระทำให้พระเยโฮวาหEรงพระพิโรธ

13

เขาทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาหEปปรนนิบัติพระบาอัล และพวกพระอัชทาโรท

14

ดังนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาหEึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล พระองคEึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่รอบเขาทั้งหลาย ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงต่อต้านพวกศัตรูของเขาทั้งหลายต่อไปไม่ไดEP>

15

เขาทั้งหลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถEองพระเยโฮวาหE็ต่อต้านเขา กระทำให้เขาพ่ายแพEดังที่พระเยโฮวาหEด้ตรัสไว้แล้ว และดังที่พระเยโฮวาหEรงปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทั้งหลายก็มีความทุกขEิ่งนัก

16

อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาหEรงให้เกิดผู้วินิจฉัย ผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขา

17

แต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อฟังผู้วินิจฉัยทั้งหลายของเขา เพราะเขาทั้งหลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่น ไม่ช้าเขาก็หันไปเสียจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้ดำเนิน ผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEแต่เขาทั้งหลายมิได้กระทำตาม

18

พระเยโฮวาหEรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไร พระเยโฮวาหE็ทรงสถิตกับผู้วินิจฉัยนั้นเมื่อนั้น และพระองคEรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยนั้น เพราะพระเยโฮวาหEรงกลับพระทัยสงสารเขาทั้งหลาย เมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ

19

แต่อยู่มาเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิต เขาทั้งหลายก็หันกลับประพฤติชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบิดาของเขา หลงไปติดตามปรนนิบัติและกราบไหว้พระอื่น เขามิได้เคยงดเว้นการกระทำของเขาหรือหายจากทางดื้อดึงของเขา

20

ดังนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาหEึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองคEรัสว่า "เพราะประชาชนนี้ได้ละเมิดต่อพันธสัญญา ซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของเรา

21

ดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้นให้พ้นหน้า

22

เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้นทั้งสิ้นทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหEละดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไมE

23

ดังนั้นพระเยโฮวาหEรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไวEไม่ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็ว และพระองคEิได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของโยชูวา

ผู้วินิจฉัย / Judges 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com