พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 29

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 30

1

"ต่อมาเมื่อบรรดาเหตุการณEหล่านีEคือพระพรและคำสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึงท่านทั้งหลายแล้ว และท่านทั้งหลายระลึกขึ้นได้ในเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปนั้น

2

และท่านก็หันกลับมาหาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองคEนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

3

แล้วพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงให้ท่านคืนสู่สภาพเดิมและทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทั้งหลายอีกจากชนชาติทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทั้งหลายกระจายไปอยู่นั้น

4

ถ้ามีคนของท่านที่ถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรคEจากที่นั่นพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มา จากที่นั่นพระองคEะทรงนำท่านกลับ

5

และพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะนำท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่งบรรพบุรุษของท่านยึดครองเพื่อท่านจะได้ยึดครอง และพระองคEะทรงกระทำดีแก่ท่าน และทวีมากขึ้นยิ่งกว่าบรรพบุรุษของท่าน

6

แล้วพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อสายของท่าน เพื่อท่านจะได้รักพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ไดEP>

7

และพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงให้คำสาปแช่งเหล่านี้ตกอยู่บนข้าศึกและผู้ที่เกลียดชังท่าน คือผู้ข่มเหงท่านทั้งหลาย

8

และท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหEีก และกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองคEซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนีEP>

9

พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอย่างยิ่งในบรรดากิจการที่มือท่านกระทำ ในผลแห่งตัวของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตวEองท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาหEะทรงปลื้มปีติที่จะให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอีก ดังที่พระองคEรงปลื้มปีติในบรรพบุรุษของท่าน

10

ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน โดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑEองพระองคEซึ่งจารึกไว้ในหนังสือของพระราชบัญญัตินีEถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

11

เพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนีEไม่ได้ปิดบังไว้จากท่าน และไม่ห่างเหินเกินไปด้วย

12

มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรคEล้วท่านจะกล่าวว่า `ใครจะแทนเราขึ้นไปบนสวรรคEละนำมาให้เรา และกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตาม'

13

มิใช่อยู่พ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า `ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เรา และกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตาม'

14

แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะนั้นท่านจึงกระทำตามไดEP>

15

จงดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน

16

คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนีEให้รักพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองคEและให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑEละคำตัดสินของพระองคEแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น

17

แต่ถ้าใจของท่านหันเหไป และท่านมิได้ฟัง แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิบัติพระนั้น

18

ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแนEท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอรEดนเข้าไปยึดครองนั้น

19

ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรคEละโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยูEP>

20

ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองคEและติดพันอยู่กับพระองคEเพราะพระองคEรงเป็นชีวิตและความยืนนานของท่าน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ ว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 31

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com