พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 25

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 26

1

"เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และท่านเข้ายึดเป็นกรรมสิทธิEและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้ว

2

ท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดจากดินซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน จงนำผลนั้นใส่กระจาด นำไปยังที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไวEเพื่อให้พระนามของพระองคEระทับที่นั่น

3

ท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ประจำเวรอยู่ในเวลานั้น และกล่าวแก่เขาว่า `ข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้แด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านว่า ข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลาย'

4

แล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน

5

และท่านจงตอบสนองต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านว่า `บิดาของข้าพระองคEป็นชาวซีเรียที่กำลังพินาศอยูEท่านลงไปในอียิปตEละอาศัยอยู่ที่นั่นมีแต่จำนวนน้อย ที่นั่นท่านก็กลายเป็นประชาชาติหนึ่งใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก

6

และชาวอียิปตEำแก่เราอย่างเลวทราม และข่มใจเรา และทำให้เราทำงานหนัก

7

แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาหEรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกขEจของเรา การลำบากของเรา การถูกบีบคั้นของเรา

8

และพระเยโฮวาหEรงนำเราทั้งหลายออกจากอียิปตE้วยพระหัตถEันทรงฤทธิEละด้วยพระกรที่เหยียดออก ด้วยความน่ากลัวยิ่ง ด้วยหมายสำคัญและการมหัศจรรยE่างEP>

9

พระองคEรงนำเรามาที่นี่และประทานแผ่นดินนี้แก่เรา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณEP>

10

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEจ้าข้า ดูเถิด บัดนี้ข้าพระองคEำผลรุ่นแรกมาจากแผ่นดินนั้นซึ่งพระองคEระทานแก่ข้าพระองคE และท่านจงวางสิ่งของนั้นต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน และกราบนมัสการต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน

11

ท่านจงปีติร่าเริงด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่านเอง และคนเลวี และคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน

12

เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่งทั้งหลายจากผลไม้ของท่านเสร็จแล้วในปีที่สามอันเป็นปีสิบชักหนึ่ง คือให้สิบชักหนึ่งนั้นแก่คนเลวีและคนต่างด้าว ลูกกำพร้าพ่อและแม่ม่าย เพื่อเขาจะได้รับประทานให้อิ่มหนำภายในประตูเมืองของท่าน

13

แล้วท่านจงทูลต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านว่า `ข้าพระองคEกส่วนศักดิEิทธิEอกจากบ้านของข้าพระองคEล้ว และยิ่งกว่านั้นข้าพระองคEด้ให้แก่คนเลวีและคนต่างด้าว ลูกกำพร้าพ่อและแม่ม่าย ตามพระบัญญัติซึ่งพระองคEรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองคEุกประการ ข้าพระองคEิได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองคEนข้อใดเลย และข้าพระองคEิได้ลืมเลย

14

ข้าพระองคEิได้รับประทานสิบชักหนึ่งเมื่อข้าพระองคEว้ทุกขEรือยกส่วนใดออกไปเมื่อข้าพระองคEป็นมลทิน หรืออุทิศส่วนใดเพื่อผู้ตาย แต่ข้าพระองคEด้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพระองคEข้าพระองคEด้กระทำตามทุกสิ่งที่พระองคEรงบัญชาไวEP>

15

ขอพระองคEอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธิEองพระองคEือจากสวรรคEและขอทรงอำนวยพระพรแก่อิสราเอลประชาชนของพระองคEและแก่ที่ดินซึ่งพระองคEระทานแก่ข้าพระองคEั้งหลาย ดังที่พระองคEรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของข้าพระองคEเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณE

16

วันนี้พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน ให้กระทำตามกฎเกณฑEละคำตัดสินเหล่านีEฉะนั้นท่านจงระวังที่จะกระทำตามด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

17

ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาหEป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะดำเนินตามพระมรรคาของพระองคEและรักษากฎเกณฑEพระบัญญัติ และคำตัดสินของพระองคEและจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองคEP>

18

และในวันนี้พระเยโฮวาหEรงรับว่า ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิEองพระองคEดังที่พระองคEรงสัญญาไว้กับท่าน และว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองคEP>

19

และว่าพระองคEะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองคEด้ทรงสร้าง ในเรื่องสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติยศ และว่าท่านจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิEด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ดังที่พระองคEรัสแล้ว"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 27

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com