พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 15

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 16

1

"ท่านจงถือเดือนอาบีบ ท่านทั้งหลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน เพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปตEนเวลากลางคืน

2

และท่านจงถวายปัสกา เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะหรือฝูงวัว ณ ที่ซึ่งพระเยโฮวาหEะทรงเลือกไวEให้พระนามของพระองคEระทับที่นั่น

3

อย่ารับประทานขนมปังมีเชื้อกับปัสกา ตลอดเจ็ดวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังแห่งความทุกขEจ เพราะท่านรีบหนีออกมาจากแผ่นดินอียิปตEเพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปตEั้นตลอดชีวิตของท่าน

4

ตลอดเจ็ดวันนั้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรือเนื้อสัตวEึ่งท่านได้บูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่ตลอดคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้น

5

ท่านทั้งหลายอย่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงประทานแก่ท่าน

6

แต่ท่านจงถวายปัสกา ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองคEระทับที่นั่น ในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตยEกแล้ว ในเวลาเดียวกับที่ท่านออกจากอียิปตEP>

7

ท่านจงทำให้สุกและรับประทานในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไวEพอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นทEองท่าน

8

ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นประชุมอันศักดิEิทธิEวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดEP>

9

ท่านทั้งหลายจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาหEจงตั้งต้นนับให้ครบเจ็ดสัปดาหEริ่มด้วยวันแรกที่ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว

10

ท่านทั้งหลายจงถือเทศกาลสัปดาหEวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ด้วยการถวายตามใจสมัครจากมือของท่าน ซึ่งท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน

11

ท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งคนต่างด้าว เด็กกำพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองคEระทับที่นั่น

12

ท่านพึงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในอียิปตEท่านพึงระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑEหล่านีEP>

13

ท่านจงถือเทศกาลอยู่เพิงเจ็ดวัน เมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อย่ำองุ่นของท่านแล้ว

14

ในการเลี้ยงนั้นท่านจงปีติร่าเริง ทั้งท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีและคนต่างด้าว ทั้งเด็กกำพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน

15

ท่านจงถือเทศกาลนั้นแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEะทรงเลือกไวEเพราะว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่พืชผลทั้งหลายของท่าน และแก่ผลงานทั้งสิ้นที่มือท่านกระทำ เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปีติยินดี

16

บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นจะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ณ สถานที่ซึ่งพระองคEะทรงเลือกไวEคือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาหEและเทศกาลอยู่เพิง อย่าให้เขาไปเฝ้าพระเยโฮวาหEือเปล่าEP>

17

ให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่ท่าน

18

ท่านทั้งหลายจงเลือกตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ตามตระกูลคนของท่าน ให้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม

19

ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรม อย่าลำเอียง อย่ารับสินบน เพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย

20

ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

21

ท่านทั้งหลายอย่าปลูกต้นไม้ใดๆใช้เป็นเสารูปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านซึ่งท่านจะสร้างไวEP>

22

และท่านอย่าตั้งเสาศักดิEิทธิEป็นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 17

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com