พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 13

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 14

1

"ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ท่านอย่าเชือดเนื้อตัวเองหรือกระทำหน้าผากให้โล้นเพื่อคนตาย

2

เพราะท่านทั้งหลายเป็นชนชาติบริสุทธิEด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาหEรงเลือกจากประชาชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิEองพระองคEP>

3

ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานสิ่งพึงรังเกียจใดๆเลย

4

สัตวEี่รับประทานได้มีดังต่อไปนีEคือ วัว แกะ แพะ

5

กวาง ละมั่ง อีเก้ง แพะป่า สมัน โคป่า และแกะป่า

6

ท่านรับประทานสัตวEุกชนิดที่แยกกีบและกีบผ่าออกเป็นสองและเคี้ยวเอื้องนั้นไดEP>

7

อย่างไรก็ตามในจำพวกสัตวEั้งหลายที่เคี้ยวเอื้องหรือมีกีบผ่า ท่านอย่ารับประทานสัตวE่อไปนี้คือ อูฐ กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะว่าสัตวEหล่านี้เคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่ผ่า จึงเป็นสัตวEลทินแก่ท่าน

8

และหมูด้วยเพราะหมูมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึงเป็นสัตวEลทินแก่ท่าน ท่านอย่ารับประทานเนื้อของมัน และซากของมันท่านก็อย่าแตะต้อง

9

ในบรรดาสัตวE้ำทั้งสิ้นท่านรับประทานสัตวEหล่านี้ไดEคือ สัตวEดๆที่มีครีบและเกล็ด ท่านรับประทานไดEP>

10

แต่สัตวEดๆที่ไม่มีครีบและเกล็ดท่านอย่ารับประทาน เป็นสัตวEลทินแก่ท่าน

11

นกสะอาดทุกชนิดท่านรับประทานไดEP>

12

แต่นกเหล่านี้ท่านอย่ารับประทานคือ นกอินทรี นกแร้งหนวดแพะ นกออก

13

นกเหยี่ยวหางยาว นกเหยี่ยวดำ นกแร้งตามชนิดของมัน

14

บรรดานกแกตามชนิดของมัน

15

นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขาตามชนิดของมัน

16

นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ นกอีโก้ง

17

นกกระทุง แร้ง และนกอ้ายงั่ว

18

นกกระสาดำ นกกระสาตามชนิดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว

19

แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นสัตวEลทินแก่ท่าน อย่ารับประทานเลย

20

สัตวEีปีกที่สะอาดทุกชนิดท่านรับประทานไดEP>

21

ท่านอย่ารับประทานสัตวEนิดใดที่ตายเอง ท่านจะให้แก่คนต่างด้าวที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านรับประทานก็ไดEหรือท่านจะขายให้แก่คนต่างประเทศก็ไดEเพราะว่าท่านเป็นชนชาติที่บริสุทธิEด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย ท่านอย่าต้มลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลย

22

ผลได้เป็นปีๆจากพืชในนาของท่านนั้น ท่านจงถวายสิบชักหนึ่ง

23

ท่านจงรับประทานสิบชักหนึ่งที่ได้จากข้าวหรือน้ำองุ่นของท่าน หรือน้ำมันของท่าน และผลรุ่นแรกจากฝูงวัว และฝูงแพะแกะของท่าน ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองคEะทรงเลือกไวEเพื่อให้พระนามของพระองคEถิตที่นั่น เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอ

24

ถ้าระยะทางไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนำสิบชักหนึ่งมาไดEในเมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านอวยพรแก่ท่าน เพราะว่าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเพื่อเป็นที่ตั้งพระนามของพระองคEั้น อยู่ห่างไกลจากท่านเกินไป

25

ท่านจงขายของนั้นเอาเงิน และห่อเงินถือไวEและไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไวEP>

26

และเอาเงินนั้นซื้อสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนา จะเป็นวัว แกะ หรือน้ำองุ่นหรือสุราและสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนา และท่านจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน และจงปีติร่าเริงทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วย

27

ท่านทั้งหลายอย่าทอดทิ้งคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน

28

พอครบสามปีทุกทีท่านทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งจากพืชผลที่ได้ในปีนั้น มาสะสมไว้ภายในประตูเมืองของท่าน

29

คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน) และคนต่างด้าวและลูกกำพร้าพ่อและแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับประทานอย่างอิ่มหนำ เพื่อว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่บรรดากิจการซึ่งมือของท่านทั้งหลายได้กระทำนั้น"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 15

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com