พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 10

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 11

1

"เหตุฉะนี้พวกท่านจงรักพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน จงรักษาพระดำรัสสั่ง กฎเกณฑEและคำตัดสิน และพระบัญญัติของพระองคEสมอไป

2

ท่านทั้งหลายจงทราบในวันนีEเพราะข้าพเจ้ามิได้กล่าวกับลูกหลานของท่านทั้งหลาย ผู้ไม่ได้รู้เรื่องหรือเห็นถึงวินัยของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ความยิ่งใหญ่ของพระองคEพระหัตถEันทรงฤทธิEและพระกรที่เหยียดออกของพระองคEP>

3

ถึงการอัศจรรยEละถึงพระราชกิจของพระองคEซึ่งพระองคEรงกระทำในอียิปตE่อฟาโรหEษัตริยEียิปตEและต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน

4

และซึ่งพระองคEรงกระทำต่อกองทัพอียิปตEต่อม้าของเขา และต่อรถรบของเขา และที่พระองคEรงกระทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อเขาไล่ติดตามท่านทั้งหลาย และที่พระเยโฮวาหEรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนีEP>

5

และที่พระองคEรงกระทำแก่ท่านทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร จนท่านทั้งหลายมาถึงที่นีEP>

6

และที่ทรงกระทำต่อดาธาน และอาบีรัมบุตรชายของเอลีอับ บุตรชายของรูเบน คือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนเขาเข้าไป ทั้งครัวเรือน เต็นทEและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งปวง

7

เพราะนัยนEาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของพระเยโฮวาหEึ่งพระองคEรงกระทำนั้น

8

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงรักษาบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทั้งหลายในวันนีEเพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็ง และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามไปครอบครองนั้นมาเป็นกรรมสิทธิEP>

9

และเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณEP>

10

เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้น ไม่เหมือนแผ่นดินอียิปตEซึ่งท่านได้จากมา ในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผัก

11

แต่แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครองนั้น เป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขา ซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยูEP>

12

เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงดูแล พระเนตรของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี

13

ต่อมาถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนีEให้รักพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนนิบัติพระองคE้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

14

`เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้เก็บพืชผล น้ำองุ่น และน้ำมัน

15

และเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตวEองเจ้า และเจ้าจะได้รับประทานอิ่มหนำ'

16

จงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น

17

และพระเยโฮวาหEึงทรงกริ้วต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรคEม่ให้ฝนตก และแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผล และท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระเยโฮวาหEระทานแก่ท่านนั้นเสียอย่างรวดเร็ว

18

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจดจำถ้อยคำเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทั้งหลาย จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ จงเป็นดังเครื่องหมายระหว่างนัยนEาของท่าน

19

และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่านทั้งหลาย จงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน และเมื่อท่านเดินอยู่ตามทาง เมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้น

20

ท่านจงเขียนคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน

21

เพื่ออายุของท่านและอายุของลูกหลานของท่านจะได้ยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่าบรรดาวันที่ฟ้าสวรรคEยู่เหนือโลก

22

เพราะถ้าท่านระวังที่จะกระทำตามบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน คือรักพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองคEและติดสนิทอยู่กับพระองคEล้ว

23

พระเยโฮวาหEะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลาย แล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน

24

ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั่นจะเป็นของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารไปจนถึงเลบานอน และจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตก

25

จะไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านท่านไดEเพราะพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นที่เกรงขาม และตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำไป ตามที่พระองคEรงสัญญาไว้กับท่าน

26

ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย

27

ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนีEท่านก็จะเป็นไปตามพรนั้น

28

ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน แต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนีEไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จัก ท่านก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้น

29

และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น ท่านจงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาล

30

ภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้น ไปตามทางที่ดวงอาทิตยEกในแผ่นดินคนคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลกาลข้างที่ราบโมเรหEิใช่หรือ

31

เพราะท่านทั้งหลายจะต้องข้ามแม่น้ำจอรEดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน และท่านจะยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

32

ท่านจงระวังที่จะรักษากฎเกณฑEละคำตัดสินทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนีE

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 12

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com