พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 8

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 9

1

"โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด ท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอรEดนไปในวันนีEเพื่อจะเข้าไปยึดครองประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน ทั้งเมืองที่ใหญ่มีกำแพงสูงเทียมฟ้า

2

ประชาชนที่สูงใหญEเป็นลูกหลานของคนอานาค ผู้ที่ท่านทั้งหลายรู้จักแล้ว และผู้ที่ท่านได้ยินเขาพูดว่า `ใครจะยืนหยัดต่อสู้กับลูกหลานของอานาคไดE

3

วันนี้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถอะว่า ผู้ที่ไปข้างหน้าท่านนั้นคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน พระองคEะทรงทำลายเขาดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน ดังนั้นท่านจะได้ขับไล่เขาออกไป กระทำให้เขาพินาศโดยเร็ว ดังที่พระเยโฮวาหEรงตรัสไว้กับท่านทั้งหลายแล้วนั้น

4

เมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านได้ขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่านทั้งหลายแล้ว ท่านทั้งหลายอย่านึกในใจว่า `เพราะความชอบธรรมของข้าพระเยโฮวาหEึงทรงนำข้ามาให้ยึดครองแผ่นดินนีE แต่เพราะความชั่วของประชาชาติเหล่านีEพระเยโฮวาหEึงทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่าน

5

ซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองแผ่นดินนี้นั้น มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่านหรือความสัตยEรรมในใจของท่าน แต่เป็นเพราะความชั่วของประชาชาตินีEซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านต้องขับไล่เขาออกเสียต่อหน้าท่านทั้งหลาย และเพื่อว่าพระองคEะทรงให้เป็นจริงตามพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน คือต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ

6

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่า ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินดีนี้ให้ท่านยึดครองนั้น มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติคอแข็ง

7

จงจำไว้และอย่าลืมเสียว่าพวกท่านได้กระทำให้พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านพิโรธที่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปตEกระทั่งท่านมาถึงที่นีEท่านมักกบฏต่อพระเยโฮวาหEยูEP>

8

แม้ว่าที่โฮเรบท่านก็กระทำให้พระเยโฮวาหEรงพิโรธ และพระเยโฮวาหE็ทรงกริ้วมากถึงกับจะทำลายท่านทั้งหลายเสีย

9

เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิลา เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาหEระทำไว้กับท่าน ข้าพเจ้าอยู่บนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ

10

และพระเยโฮวาหEด้ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นที่จารึกด้วยนิ้วพระหัตถEองพระเจ้าให้แก่ข้าพเจ้า บนศิลานั้นมีพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาหEด้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมกันอยูEP>

11

ต่อมาเมื่อสิ้นสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว พระเยโฮวาหEระทานแผ่นศิลาสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญา

12

แล้วพระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่โดยเร็วเถิด เพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกจากอียิปตEด้หลงกระทำผิด เขาได้หันเสียจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาได้หล่อรูปเคารพไว้สำหรับตัวเขาทั้งหลาย'

13

ยิ่งกว่านั้นอีกพระเยโฮวาหEังตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เราได้เห็นชนชาตินี้แล้ว และดูเถิด เขาทั้งหลายเป็นชนชาติคอแข็ง

14

ขออย่าทักท้วงเรา ให้เราทำลายเขา และลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า และเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติที่มีกำลังกว่าและใหญ่กว่าเขา'

15

ข้าพเจ้าจึงกลับลงมาจากภูเขา และภูเขานั้นก็มีเพลิงลุกอยูEและศิลาพันธสัญญาสองแผ่นนั้นก็อยู่ในมือทั้งสองของข้าพเจ้า

16

ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็แลเห็นท่านทั้งหลายกระทำบาปต่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายแล้ว ท่านทั้งหลายได้หล่อรูปลูกวัวไว้สำหรับท่าน ท่านได้หันจากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาหEด้บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็ว

17

ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทั้งสองแผ่นเหวี่ยงเสียจากมือทั้งสองของข้าพเจ้าและทำศิลาให้แตกต่อหน้าต่อตาของท่านทั้งหลาย

18

แล้วข้าพเจ้าก็ทรุดกราบลงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEย่างครั้งก่อนสี่สิบวันสี่สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ เพราะเหตุบาปทั้งสิ้นที่ท่านทั้งหลายได้กระทำ คือได้ประพฤติอย่างชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEซึ่งเป็นการยั่วยุให้พระองคEรงกริ้วโกรธ

19

เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงซึ่งพระเยโฮวาหEรงมีต่อท่าน พระองคE็จะทรงทำลายท่านอยู่แล้ว แต่พระเยโฮวาหEรงฟังข้าพเจ้าในครั้งนั้นด้วย

20

พระเยโฮวาหEรงพิโรธต่ออาโรนมากจะทำลายเขาอยู่แล้ว ในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่ออาโรนด้วย

21

แล้วข้าพเจ้าจึงเอาสิ่งที่บาปหนานั้น คือรูปลูกวัวซึ่งท่านสร้างขึ้นนั้นเผาเสียด้วยไฟ แล้วทุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่น แล้วข้าพเจ้าก็โยนผงนั้นลงไปในลำธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขา

22

ท่านทั้งหลายได้กระทำให้พระเยโฮวาหEรงพิโรธที่ทาเบ-ราหEและที่มัสสาหEและที่ขิบโรทหัทธาอาวาหEP>

23

และเมื่อพระเยโฮวาหEรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนีย ตรัสว่า `จงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั้นซึ่งเราได้ให้แก่เจ้า' และท่านก็กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ไม่ยอมเชื่อพระองคEหรือเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองคEP>

24

ท่านทั้งหลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาหEสมอตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้ารู้จักท่านทั้งหลาย

25

ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEี่สิบวันสี่สิบคืนนีEอย่างข้าพเจ้ากราบลงครั้งก่อนนั้น เพราะพระเยโฮวาหEด้ตรัสว่าจะทรงทำลายท่านทั้งหลายเสีย

26

ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาหE่า `โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขออย่าทรงทำลายประชาชนของพระองคEและมรดกของพระองคEซึ่งพระองคEรงไถ่เขาทั้งหลายมาด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองคEเป็นคนที่พระองคEรงนำออกมาจากอียิปตE้วยพระหัตถEันทรงฤทธิEP>

27

ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองคEคืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ขออย่าทรงใส่พระทัยในความดื้อดึงความชั่วร้าย หรือบาปของชนชาตินีEP>

28

กลัวว่าชาวแผ่นดินซึ่งพระองคEรงพาข้าพระองคEั้งหลายจากมานั้นจะว่า เพราะพระเยโฮวาหEม่สามารถจะพาเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองคEรงสัญญากับเขาไวEและเพราะว่าพระองคEรงเกลียดชังเขา พระองคEึงทรงพาเขาออกมาฆ่าเสียในถิ่นทุรกันดาร

29

เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชาชนของพระองคEละเป็นมรดกของพระองคEซึ่งพระองคEรงนำเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกของพระองคE"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 10

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com