พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 7

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 8

1

"บัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้น ท่านทั้งหลายจงระวังกระทำตาม เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้น และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน

2

ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองคEะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองคEรือไมEP>

3

พระองคEรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองคEะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษยEะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิไดEแต่มนุษยEะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐEองพระเยโฮวาหEP>

4

ในเวลาสี่สิบปีนั้น เสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดวิ่น และเท้าของท่านก็ไม่บวม

5

ท่านทั้งหลายจงพิจารณาอยู่ในใจเถอะว่า พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงตีสอนท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกัน

6

เหตุฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน โดยดำเนินตามพระมรรคาของพระองคEละเกรงกลัวพระองคEP>

7

เพราะพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดี เป็นแผ่นดินที่มีธารน้ำ น้ำพุ และน้ำบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขา

8

แผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบารEลยEเถาองุ่น ต้นมะเดื่อ ต้นทับทิม เป็นแผ่นดินที่มีน้ำมันมะกอกเทศและน้ำผึ้ง

9

เป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมซึ่งท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลย เป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็ก และท่านจะขุดทองสัมฤทธิEด้จากภูเขา

10

เมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำแล้ว ท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านในเรื่องแผ่นดินอันดี ซึ่งพระองคEระทานแก่ท่านนั้น

11

ท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ด้วยไม่รักษาพระบัญญัติ และคำตัดสินและกฎเกณฑEองพระองคEซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนีEP>

12

เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำ ได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้น

13

และเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้น มีเงินทองมากขึ้น และบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้น

14

จิตใจของท่านทั้งหลายจะผยองขึ้น และท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปตEออกจากเรือนทาส

15

ผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่น่ากลัว ซึ่งมีงูแมวเซาและแมลงป่อง และดินแห้งแล้งไม่มีน้ำ ผู้ทรงประทานน้ำจากหินแข็งให้แก่ท่าน

16

ผู้ทรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่ทราบ เพื่อว่าพระองคEะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อกระทำให้เกิดประโยชนEก่ท่านในบั้นปลาย

17

เกรงว่าท่านจะนึกในใจว่า `กำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพยEีค่านี้มาใหE

18

ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองคEรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพยEมบัตินีEเพื่อว่าพระองคEะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองคEรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนีEP>

19

และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ไปติดตามพระอื่นและปฏิบัตินมัสการพระเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเตือนท่านจริงๆในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศเป็นแนEP>

20

อย่างกับบรรดาประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาหEรงกระทำให้พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างนั้นแหละ เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com