พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 5

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 6

1

"ต่อไปนี้เป็นพระบัญญัติ กฎเกณฑEละคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้น

2

เพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑEละพระบัญญัติของพระองคEั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาว

3

โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นขอจงฟัง และจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งนักในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณEดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน

4

โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาหEระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาหEดียว

5

พวกท่านจงรักพระเยโฮวาหEู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน

6

และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน

7

และพวกท่านจงอุตส่าหEอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนีEP>

8

จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงเป็นดังเครื่องหมายระหว่างนัยนEาของท่าน

9

และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน

10

เมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองคEรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่ท่าน มีหัวเมืองใหญ่โตและดีซึ่งท่านไม่ได้สร้าง

11

และเรือนที่มีของดีเต็ม ซึ่งพวกท่านมิได้สะสมไวEและบ่อขังน้ำ ที่ท่านมิได้ขุด และสวนองุ่นกับต้นมะกอกเทศ ซึ่งท่านมิได้ปลูกไวEและเมื่อท่านได้รับประทานก็อิ่มหนำ

12

แล้วจงระวังกลัวว่าพวกท่านจะลืมพระเยโฮวาหEู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียิปตEอกจากเรือนทาสนั้น

13

พวกท่านจงยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบัติพระองคEและปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองคEP>

14

ท่านทั้งหลายอย่าติดตามพระอื่น ซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบท่าน

15

(เพราะว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงสถิตท่ามกลางท่าน เป็นพระเจ้าหวงแหน) กลัวว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และทำลายท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก

16

อย่าทดลองพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย ดังที่ได้ทดลองพระองคEี่มัสสาหEP>

17

ท่านทั้งหลายจงอุตส่าหEักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองคEละกฎเกณฑEองพระองคEซึ่งพระองคEรงบัญชาท่านไวEP>

18

พวกท่านจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและที่ประเสริฐในสายพระเนตรพระเยโฮวาหEเพื่อพวกท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาหEรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน

19

โดยขับไล่ศัตรูทั้งสิ้นของท่านออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน ดังที่พระเยโฮวาหEรงบัญชาไวEP>

20

เมื่อเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะถามท่านว่า `พระโอวาท กฎเกณฑEละคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราทั้งหลาย ได้บัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่ากระไร'

21

แล้วท่านจะตอบบุตรชายของท่านว่า `เราเป็นทาสของฟาโรหEยู่ในอียิปตEและพระเยโฮวาหEด้ทรงพาเราออกมาจากอียิปตE้วยพระหัตถEันทรงฤทธิEP>

22

และพระเยโฮวาหEรงสำแดงหมายสำคัญและการมหัศจรรยEั้งที่ใหญ่โตและที่ร้ายเหนืออียิปตEละเหนือฟาโรหEตลอดจนทั้งราชวงศEองท่าน ต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลาย

23

แล้วพระองคEด้ทรงพาเราออกมาจากที่นั่น เพื่อจะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งพระองคEรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินนั้นแก่เรา

24

พระเยโฮวาหEรงบัญชาให้เรากระทำตามกฎเกณฑEหล่านี้ทั้งสิ้น คือให้ยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา เพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอ เพื่อพระองคEะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยูEดังทุกวันนีEP>

25

ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นนี้ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา ดังที่พระองคEรงบัญชาเราไวEก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลาย'"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com