พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 4

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 5

1

โมเสสได้เรียกคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า "โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย จงฟังกฎเกณฑEละคำตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของท่านทั้งหลายในวันนีEเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรูEรักษาไว้และกระทำตาม

2

พระเยโฮวาหEระเจ้าของเราทรงกระทำพันธสัญญากับเราทั้งหลายที่โฮเรบ

3

มิใช่พระเยโฮวาหEะทรงกระทำพันธสัญญานี้กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย แต่ทรงกระทำกับเรา คือเราทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ที่นี่ในวันนีEP>

4

พระเยโฮวาหEรัสกับท่านทั้งหลายที่ภูเขานั้นจากท่ามกลางเพลิงหน้าต่อหน้า

5

(ครั้งนั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเยโฮวาหEับท่านทั้งหลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาหEก่ท่านทั้งหลาย เพราะท่านทั้งหลายกลัวเพลิง จึงมิได้ขึ้นไปบนภูเขา) พระองคEรัสว่า

6

`เราคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปตEอกจากเรือนทาส

7

อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา

8

อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน

9

อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

10

แต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน

11

อย่าออกพระนามพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชนEเพราะผู้ที่ออกพระนามพระองคEย่างไร้ประโยชนEั้น พระเยโฮวาหEะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิไดEP>

12

จงถือวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิEดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า

13

จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน

14

แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดEไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตวEช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า

15

จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปตEและพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถEันทรงฤทธิEและด้วยพระกรที่เหยียดออก เหตุฉะนี้พระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโต

16

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไวEเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

17

อย่าฆ่าคน

18

อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา

19

อย่าลักทรัพยEP>

20

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

21

อย่าอยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน คือไร่นาของเขา หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน'

22

พระวจนะเหล่านี้พระเยโฮวาหEด้ตรัสแก่ชุมนุมชนทั้งปวงของท่านที่ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้มหนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอันดัง และมิได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งใดอีก และพระองคEรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาสองแผ่นและประทานแก่ข้าพเจ้า

23

ต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดนั้น (ขณะเมื่อภูเขานั้นมีเพลิงลุกอยูE ท่านทั้งหลายเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า คือหัวหน้าตระกูลของท่านทั้งหมด และพวกผู้ใหญ่ของท่าน

24

และท่านทั้งหลายกล่าวว่า `ดูเถิด พระเยโฮวาหEระเจ้าของเราได้ทรงสำแดงสง่าราศีและความใหญ่ยิ่งของพระองคEและเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองคEากท่ามกลางเพลิง ในวันนี้เราได้เห็นพระเจ้าตรัสกับมนุษยEและมนุษยEังคงชีวิตอยู่ไดEP>

25

ฉะนั้นบัดนี้เราทั้งหลายจะต้องตายเสียทำไม เพราะเพลิงใหญ่ยิ่งนี้จะเผาผลาญเรา ถ้าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราอีก เราก็จะต้องตาย

26

เพราะในบรรดามนุษยEั้งหลายใครเล่า ผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมEตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิงอย่างที่เราได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ไดEP>

27

ท่านจงเข้าไปใกลEและฟังทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราตรัส และนำพระวจนะทั้งสิ้นที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของเราตรัสแก่ท่านนั้นมากล่าวแก่เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายจะฟังและกระทำตาม'

28

เมื่อท่านทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้านั้น พระเยโฮวาหEรงสดับเสียงแห่งถ้อยคำของท่านทั้งหลาย และพระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `เราได้ยินเสียงแห่งถ้อยคำของชนชาติซึ่งเขาพูดกับเจ้าแล้ว สารพัดซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั้นก็ดีอยูEP>

29

โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอ คือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเรา เขาทั้งหลายก็จะสุขเจริญอยู่ตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิตยEP>

30

จงกลับไปบอกแก่เขาว่า "เจ้าจงกลับไปเต็นทEองเจ้าทุกคนเถิด"

31

แต่ตัวเจ้าจงยืนอยู่ที่นี่ใกล้เรา และเราจะบอกข้อบัญญัติและกฎเกณฑEละคำตัดสินทั้งสิ้นแก่เจ้า ซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทั้งหลายเพื่อเขาทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั้น'

32

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงบัญชาไว้นั้น ท่านทั้งหลายอย่าหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายเลย

33

ท่านจงดำเนินตามวิถีทางทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไวEเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดีมาดี และมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านจะยึดครองนั้น"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com