พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 2

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 3

1

"เราทั้งหลายจึงได้หันไปขึ้นทางสู่เมืองบาชาน แล้วโอกกษัตริยEมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโยธาทั้งหมดของท่านมารบกับเราที่ตำบลเอเดรอี

2

แต่พระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `เจ้าอย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทั้งหมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้า เจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริยEองคนอาโมไรตEึ่งอยู่ตำบลเฮชโบนนั้น'

3

พระเยโฮวาหEระเจ้าของเราจึงได้ทรงมอบไว้ในมือของเรา ทั้งโอกกษัตริยEมืองบาชาน และพลโยธาทั้งหลายของท่าน และเราทั้งหลายได้ฆ่าตีเขาจนไม่มีเหลือ

4

ครั้งนั้นเราทั้งหลายได้ตีเอาบ้านเมืองทั้งหลายของเขาจนไม่มีเหลือสักเมืองเดียวซึ่งเราไม่ได้ยึดมารวมหกสิบเมือง ดินแดนอารโกบทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอกกษัตริยEมืองบาชาน

5

บรรดาเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีกำแพงสูงโดยรอบ มีประตู มีดาลประตู และยังมีเมืองอีกมากที่ไม่มีกำแพง

6

เราได้ตีทำลายสิ้น ได้ทำลายทุกๆเมืองเสียสิ้น รวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กทั้งหลาย เหมือนเราได้กระทำกับสิโหนกษัตริยEมืองเฮชโบนนั้น

7

แต่ฝูงสัตวEั้งหมด และของริบได้ในเมืองเหล่านั้นเราได้ยึดมาเป็นของเรา

8

ครั้งนั้นเราได้ยึดแผ่นดินเสียจากมือของกษัตริยEั้งสองของคนอาโมไรตEผู้อยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างนีEตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำอารโนนถึงภูเขาเฮอรEมน

9

(ภูเขาเฮอรEมนนั้นชาวไซดอนเรียกชื่อว่าสีรีออน และชาวอาโมไรตEรียกชื่อว่าเสนีรE

10

คือเมืองทั้งหลายในที่ราบสูง และกิเลอาดทั้งหมด และบาชานทั้งหมด จนถึงสาเลคาหEละเอเดรอี ซึ่งเป็นหัวเมืองแห่งราชอาณาจักรโอกในเมืองบาชาน

11

ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกษัตริยEมืองบาชานซึ่งเป็นพวกมนุษยEักษEดูเถิด เตียงนอนของท่านทำด้วยเหล็ก เตียงนอนนั้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาหEห่งคนอัมโมนดอกหรือ ยาวตั้งเก้าศอก กว้างสี่ศอกขนาดศอกคนเรา

12

แผ่นดินนี้ที่เรายึดครองได้ครั้งนั้น คือตั้งแต่อาโรเออรEซึ่งอยู่ริมลุ่มแม่น้ำอารโนน และแดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่ง กับหัวเมืองทั้งหลายเหล่านั้น เราก็ได้ให้แก่คนรูเบนและคนกาด

13

ส่วนกิเลอาดที่ยังเหลืออยู่กับเมืองบาชานทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอก คือดินแดนอารโกบทั้งหมด เราก็ได้ให้ไว้กับครึ่งหนึ่งของคนตระกูลมนัสเสหEทั้งหมดเมืองบาชานนั้นเรียกว่าดินแดนของพวกมนุษยEักษEP>

14

ยาอีรEนมนัสเสหE็ตีได้ดินแดนอารโกบทั้งหมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูรEและเมืองมาอาคาหEและได้เรียกชื่อเมืองเหล่านั้นตามชื่อของตนว่า บาชานฮาโวทยาอีรEจนถึงทุกวันนีEP>

15

เมืองกิเลอาดนั้นเราให้แก่มาคีรEP>

16

แก่คนรูเบนและคนกาดนั้นเราให้ตำบลตั้งแต่กิเลอาดถึงลุ่มแม่น้ำอารโนน ถือเอากลางลุ่มน้ำเป็นแดนเรื่อยมาถึงแม่น้ำยับบอกอันเป็นแดนของคนอัมโมน

17

ทั้งแถบที่ราบด้วย มีแม่น้ำจอรEดนเป็นพรมแดน ตั้งแต่ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเค็ม ที่อัชโดดปิสกาหEซึ่งอยู่ทิศตะวันออก

18

ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายว่า `พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทั้งหลายยึดครองแผ่นดินนีEทแกล้วทหารทั้งสิ้นของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่าน

19

แต่ภรรยาของท่าน บุตรเล็กๆทั้งหลายของท่านกับฝูงสัตวEองท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่า ท่านทั้งหลายมีฝูงสัตวEป็นอันมาก) จงอยู่ในเขตเมืองที่เรายกให้นั้นก่อน

20

กว่าพระเยโฮวาหEะโปรดให้พี่น้องของท่านได้หยุดพักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้ว จนเขาทั้งหลายจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่เขาที่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้นแล้ว ท่านทั้งหลายต่างจึงจะกลับมายังที่อยู่ของตน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านทั้งหลาย'

21

ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สั่งโยชูวาว่า `นัยนEาของท่านได้เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำแก่กษัตริยEั้งสองนั้นแล้ว ดังนั้นพระเยโฮวาหEะทรงกระทำแก่อาณาจักรทั้งปวงซึ่งท่านจะข้ามไปอยู่เช่นเดียวกัน

22

ท่านอย่าได้กลัวเขาเลย เพราะพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน พระองคEั้นทรงสู้รบเพื่อท่าน'

23

ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้อ้อนวอนพระเยโฮวาหE่า

24

`โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองคEพิ่งทรงสำแดงอานุภาพและฤทธิEระหัตถEองพระองคEก่ผู้รับใช้ของพระองคEเพราะมีพระเจ้าองคEหนเล่าในสวรรคEรือในแผ่นดินโลกซึ่งสามารถกระทำตามการสำคัญ และการอิทธิฤทธิEังพระองคEดEP>

25

ขอพระองคEรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองคE้ามไปดูแผ่นดินอันดีที่อยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้น ดูแดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย'

26

แต่พระเยโฮวาหEด้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทั้งหลายเป็นเหตุ พระองคEึงมิได้ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `พอแล้ว เจ้าอย่าได้พูดกับเราด้วยเรื่องนี้ต่อไปเลย

27

เจ้าจงขึ้นไปถึงยอดเขาปิสกาหEและเพ่งตาของเจ้าดูทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใตEและทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั้นด้วยนัยนEาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอรEดนนี้ไปไม่ได้เลย

28

แต่เจ้าจงกำชับโยชูวา จงสนับสนุนและชูใจของเขาให้เข้มแข็ง เพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไป และจะให้เขาทั้งหลายเข้าถือกรรมสิทธิEนแผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั้น'

29

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงยับยั้งอยู่ในหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอรE

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 4

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com