ตนไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว
 
 

ทำไมพระเจ้าจึงทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดน?คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดน?

คำตอบ:
พระเจ้าทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดนเพื่อให้อาดัมและเอวามีทางเลือก - ที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อฟัง อาดัมและเอวาเป็นอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาทั้งสองต้องการ นอกผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเท่านั้นที่เขาทั้งสองถูกห้ามไม่ให้กิน หนังสือปฐมกาล 2:16-17 กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดำรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า "บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันนั้น” หากพระเจ้าทรงไม่ให้อาดัมและเอวามีทางเลือก เขาทั้งสองก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนตร์ที่เพียงแค่ทำตามโปแกรมที่ถูกตั้งมาเท่านั้น พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี “อิสระ” มีความสามารถในการตัดสินใจ, มีความสามารถในการเลือกระหว่างความดีและความชั่ว ดังนั้นเพื่อที่อาดัมและเอวาจะมี “อิสระ” อย่างแท้จริง - เขาจะต้องมีทางเลือก

ไม่มีอะไรชั่วร้ายเกี่ยวกับต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วหรือผลของมัน การกินผลของมันคงไม่ทำให้อาดัมและเอวาฉลาดขึ้นแน่ ๆ แต่ท่าทีของการไม่เชื่อฟังต่างหากที่นำอาดัมและเอวาไปสู่ความชั่วร้าย ความบาปในการไม่เชื่อฟังพระเจ้านำความบาปและความชั่วร้ายเข้ามานโลกและในชีวิตของเขาทั้งสอง การกินผลไม้ อันเป็นการกระทำที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า คือสิ่งที่ทำให้อาดัมและเอวารู้จักกับความชั่วร้าย หนังสือปฐมกาล 3:6-7 กล่าวว่า “เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดู และต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามีของนางด้วย และเขาได้กิน ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น เขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้”

พระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาที่จะให้อาดัมและเอวาทำบาป พระจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่าผลของความบาปคืออะไร พระเจ้าทรงรู้ว่าอาดัมและเอวาจะต้องทำความบาป และนำความชั่วร้าย ความทุกข์ยากลำบาก และความตายเข้ามาในโลก หากเป็นเช่นนั้น แล้วทำไมพระองค์ยังทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเข้ามาไว้ในสวนเอเดนเพื่อให้ซาตานล่อลวงอาดัมและเอวาอีกเล่า? พระเจ้าทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเข้ามาไว้ในสวนเอเดนเพื่อให้ทางเลือกกับอาดัมและเอวา พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองอาดัมและเอวาเพื่อบังคับให้เขาทั้งสองเลือก แล้วอาดัมและเอวาก็เลือก, จากเสรีภาพของเขาเอง, ที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกินผลไม้ต้องห้ามนั้น ผลจากการเลือกนั้นก็คือ – ความชั่วร้าย, ความบาป, โรคภัยไข้เจ็บ และความตายจึงเข้ามาสู่โลกตั้งแต่ในบัดนั้น ผลของการเลือกของอาดัมและเอวาทำให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับมีธรรมชาติบาปในตัว ทุกคนมีแนวโน้มที่จะทำบาป สุดท้ายแล้วการตัดสินใจของอาดัมและเอวาคือการทำให้พระเยซูคริสต์ต้องมาสิ้นพระชนม์บนกางเขนและหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อเรา โดยความเชื่อในพระคริสต์ เราสามารถเป็นอิสระจากความบาปและผลของมันได้ ขอให้เราสะท้อนเสียงของท่านอาจารย์เปาโลในหนังสือโรม 7:24-25 กันเถิด: “โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”กลับสู่หน้าภาษาไทยทำไมพระเจ้าจึงทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดน?