น้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่
 
 

น้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่?คำถาม: น้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่?

คำตอบ:
หากเราศึกษาข้อพระคัมภีร์ เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นน้ำท่วมโลก หนังสือปฐมกาล 7:11 บอกว่า “เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกันนั้นเอง น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็เปิดออก” จากหนังสือปฐมกาล 1:6-7 และ 2:6 เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสภาพของโลกก่อนน้ำท่วมแตกต่างไปจากโลกที่เราอยู่ในปัจจุบัน ดูจากสิ่งเหล่านี้และจากคำอธิบายในพระคัมภีร์ อีกทั้งจากซากสัตว์และต้นไม้ที่กลายเป็นหิน และอายุของหินที่ค้นพบ มันมีเหตุผลพอที่จะให้คิดว่าครั้งหนึ่งโลกถูกปกคลุมด้วยฝาครอบที่เป็นน้ำ ฝาครอบนี้อาจเป็นหมอกควัน หรือวงแหวนแบบวงแหวนน้ำแข็งรอบดาวเสาร์ก็ได้ ฝาครอบนี้ร่วมกับน้ำใต้พื้นดินที่มากมายได้ถูกปลดปล่อยออกมาบนพื้นดิน (ปฐมกาล 2:6) นี่น่าจะเป็นผลให้เกิดน้ำท่วมโลก

ข้อพระคัมภีร์ที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงถึงปริมาณของน้ำอยู่ในหนังสือปฐมกาล 7:19-23: “น้ำไหลเชี่ยวทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้า น้ำไหลเชี่ยวท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก บรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น มนุษย์ทั้งปวงผู้ซึ่งมีลมปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางจมูก สิ่งสารพัดที่อยู่บนบกตายสิ้น สิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทำลาย ทั้งมนุษย์ สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกทำลายจากแผ่นดินโลก เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวา”

จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นเราไม่เพียงแต่ได้พบคำว่า “ทั้งหมด” ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ได้พบประโยคเช่น “และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้า” “น้ำไหลเชี่ยวท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่ง” (พอที่จะให้เรือของโนอาห์ผ่านได้อย่างปลอดภัย), และ “บรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น” ฯลฯ หากคำอธิบายเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงน้ำท่วมโลก ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ได้อย่างไร และหากพระเจ้าทรงให้น้ำท่วมเฉพาะที่ ทำไมพระองค์จึงทรงต้องสั่งให้โนอาห์สร้างเรือที่ใหญ่พอสำหรับให้สัตว์บกหลายชนิดที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอาศัยอยู่ได้ เราอาจสังเกตว่าแม้ไดโนเสาร์ก็เริ่มจากตัวเล็ก ๆ และมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่โนอาห์จะต้องนำสัตว์ที่โตเต็มที่แล้วเข้ามาในเรือ

พระเจ้าทรงสั่งให้โนอาห์นำสัตว์บกเข้ามาไว้ในเรือเป็นคู่ ๆ (สัตว์น้ำไม่ต้อง) (ปฐมกาล 6:19-22) ยกเว้นสัตว์ทั้งปวงที่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ นกในอากาศทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ด้วย (ปฐมกาล 7:2-3)

ท่านอาจารย์เปโตรก็ได้บรรยายเรื่องน้ำท่วมโลกไว้ในหนังสือ 2 เปโตร 3:6-7 ว่า “โดยเหตุเหล่านั้น พระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้น แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้ พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรม” ในข้อพระคัมภีร์ทั้งสองข้อนี้ อาจารย์เปโตรเปรียบเทียบ วันทรงพิพากษา “โลก” กับเวลาน้ำท่วมในสมัยโนอาห์ และกล่าวว่าโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นได้ถูกน้ำท่วม และพระสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:21; 9:11, 15) ว่าจะทรงไม่เกิดน้ำท่วมเช่นนั้นอีก ก็คงไม่เป็นพระสัญญาหากน้ำท่วมในตอนนั้นเป็นน้ำท่วมเฉพาะแห่ง นอกจากนั้นมนุษย์ทุกคนถูกเชื่อว่าเป็นลูกหลานของลูกทั้งสามคนของโนอาห์ (ปฐมกาล 9:1, 19) และผู้เขียนพระคัมภีร์ในยุคหลังหลายท่านยอมรับประวัติศาสตร์เรื่องน้ำท่วมโลก (อิสยาห์ 54:9; 1 เปโตร 3:20; 2 เปโตร 2:5; ฮีบรู 11:7) ท้ายที่สุดองค์พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อในเรื่องน้ำท่วมโลกและตรัสว่าจะทรงใช้มันในการทำลายโลกเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (มัทธิว 24:37-39; ลูกา 17:26, 27)

มีหลักฐานมากมายนอกพระคัมภีร์ที่พูดถึงความหายนะเช่นน้ำท่วมโลก มีการค้นพบสุสานซากสัตว์และต้นไม้มากมายในทุกทวีป, มีถ่านหินที่ทับถมกันเป็นจำนวนมากที่ก่อให้เกิดพืชผักจำนวนมากอย่างรวดเร็ว, มีซากสัตว์ทะเลที่กลายเป็นหินถูกพบบนบอดเขาทั่วโลก, มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมมากกว่า 270 เรื่องจากทั่วโลก, และการเกิดขั้นอย่างรวดเร็วของหินที่แสดงว่ามีการทับถมกันเป็นชั้น ๆ อย่างรวดเร็ว (รวมถึงที่พบที่แกรนด์ แคนยอนด้วย) ทั้งหมดชี้ไปถึงว่าการเกิดน้ำท่วมโลกทั้งสิ้นกลับสู่หน้าภาษาไทยน้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่?