คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
 

คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์


คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

แผนการสำหรับความรอดคืออะไร?

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร?

การชดเชยบาปแทนคืออะไร?

ผู้คนได้รับความรอดอย่างไรก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับเรา?

เกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู?

ความรอดภัยนิรันคือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม?

ความเป็นอธิปไตยของพระเจ้าและเสรีภาพของมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างไรเกี่ยวกับความรอด?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์